طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛  
بازگشت   طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:28: 28 28
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:16: 16 16
:8: 8 8
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:27: 27 27
:11: 11 11
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:acute: Acute Acute
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:dance2: Dance2 Dance2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:fool3: Fool3 Fool3
:3mad: Mad Mad
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:clapping: Clapping Clapping
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:blum2: Blum2 Blum2
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:empathy: Empathy Empathy
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:good2: Good2 Good2
:ok3: Ok Ok
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:cray: Cray Cray
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:fool2: Fool2 Fool2
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:boredom: Boredom Boredom
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3sad: Sad Sad
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:blum1: Blum1 Blum1
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:drinks: Drinks Drinks
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:good: Good Good
:music3: Music Music
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:fool: Fool Fool
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:bomb: Bomb Bomb
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:greeting: Greeting Greeting
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:time: Time Time
:love: Love Love
:puppy: Puppy Puppy
:evil: Evil Evil
:bye: Bye Bye
:think: Think Think
:lamo: Lamo Lamo
:pizza: Pizza Pizza
:drool: Drool Drool
:blind: Blind Blind
:stupid: Stupid Stupid
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:ok: Ok Ok
:doctor: Doctor Doctor
:bath: Bath Bath
:spam: Spam Spam
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:nono: Nono Nono
:dance: Dance Dance
:bag: Bag Bag
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:angry: Angry Angry
:sick: Sick Sick
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:1eye: 1eye 1eye
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:friend: Friend Friend
:vampire: Vampire Vampire
:naughty: Naughty Naughty
:rockon: Rockon Rockon
:fish: Fish Fish
:rap: Rap Rap
:fight: Fight Fight
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:threat: Threat Threat
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:pokey: Pokey Pokey
:duel: Duel Duel
:book: Book Book
:sweat: Sweat Sweat
:king: King King
:phone: Phone Phone
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:beer: Beer Beer
:starwars: Starwars Starwars
:idea: Idea Idea
:notworthy: Notworthy Notworthy
:diablo: Diablo Diablo
:band: Band Band
:smurf: Smurf Smurf
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:argue: Argue Argue
:smartass: Smartass Smartass
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:aggressive: Aggressive Aggressive
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:flex: Flex Flex
:tongue: Tongue Tongue
:mad2: Mad2 Mad2
:thumbup: Thumbup Thumbup
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:puke: Puke Puke
:em: Em Em
:boxing: Boxing Boxing
:tastey: Tastey Tastey
:kwasny: Kwasny Kwasny
:pimp: Pimp Pimp
:drag: Drag Drag
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:stressed: Stressed Stressed
:jester: Jester Jester
:nyam: Nyam Nyam
:dj: Dj Dj
:banned: Banned Banned
:sorry: Sorry Sorry
:hug: Hug Hug
:no: No No
:crying: Crying Crying
:baby: Baby Baby
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:alien: Alien Alien
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:football: Football Football
:tv: Tv Tv
:music: Music Music
:rip: Rip Rip
:fireman: Fireman Fireman
:toilet: Toilet Toilet
:love2: Love2 Love2
:question: Question Question
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:bye2: Bye2 Bye2
:thinking: Thinking Thinking
:laugh: Laugh Laugh
:plane: Plane Plane
:drooling: Drooling Drooling
:blow: Blow Blow
:sun: Sun Sun
:kicking: Kicking Kicking
:oops: Oops Oops
:doh: Doh Doh
:batman: Batman Batman
:specool: Specool Specool
:hysterical: Hysterical Hysterical
:nonono: Nonono Nonono
:death: Death Death
:balloon: Balloon Balloon
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:apploud: Apploud Apploud
:sleep: Sleep Sleep
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:2guns: 2guns 2guns
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:victory: Victory Victory
:nene: Nene Nene
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:fishhit: Fishhit Fishhit
:finger: Finger Finger
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:throb: Throb Throb
:listen: Listen Listen
:pray: Pray Pray
:eat: Eat Eat
:bored: Bored Bored
:swoon: Swoon Swoon
:kiss: Kiss Kiss
:photo: Photo Photo
:dots: Dots Dots
:beta: Beta Beta
:stoned: Stoned Stoned
:innocent: Innocent Innocent
:no_clue: No Clue No Clue
:disgust: Disgust Disgust
:bangin: Bangin Bangin
:sniper: Sniper Sniper
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:arrow: Arrow Arrow
:smile: Smile Smile
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:ah: Ah Ah
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:flower: Flower Flower
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:man: Man Man
:red_indian: Red Indian Red Indian
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:lookaround: Lookaround Lookaround
:punk: Punk Punk
:euro: Euro Euro
:brow: Brow Brow
:taz: Taz Taz
:lady: Lady Lady
:pirate: Pirate Pirate
:drive: Drive Drive
:bleh: Bleh Bleh
:stretcher: Stretcher Stretcher
:jockey: Jockey Jockey
:offtopic: Offtopic Offtopic
:dntknw: Dntknw Dntknw
:bash: Bash Bash
:sos: Sos Sos
:hurray: Hurray Hurray
:no2: No2 No2
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:bad: Bad Bad
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:angel: Angel Angel
:shy: Shy Shy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:fox: Fox Fox
:unsure: Unsure Unsure
:na: Na Na
:rlol: Rlol Rlol
:first: First First
:tomato: Tomato Tomato
:mad: Mad Mad
:ranting: Ranting Ranting
:excl: Excl Excl
:bye3: Bye3 Bye3
:third: Third Third
:laught: Laught Laught
:play_ball: Play Ball Play Ball
:drunk: Drunk Drunk
:blush: Blush Blush
:surrender: Surrender Surrender
:kid: Kid Kid
:osama: Osama Osama
:donatello: Donatello Donatello
:beee: Beee Beee
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:icecream: Icecream Icecream
:notme: Notme Notme
:detective: Detective Detective
:ban: Ban Ban
:smoke: Smoke Smoke
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:arabia: Arabia Arabia
:sly: Sly Sly
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:afro: Afro Afro
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:walkman: Walkman Walkman
:nerd: Nerd Nerd
:rotfl: Rotfl Rotfl
:fishing: Fishing Fishing
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:lol: Lol Lol
:pray2: Pray2 Pray2
:eek: Eek Eek
:boxed: Boxed Boxed
:talk: Talk Talk
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:photo2: Photo2 Photo2
:down: Down Down
:biggrin: Biggrin Biggrin
:strange: Strange Strange
:in_love: In Love In Love
:nuke: Nuke Nuke
:dizzy: Dizzy Dizzy
:bann: Bann Bann
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:horse: Horse Horse
:newyear: Newyear Newyear
:crybaby: Crybaby Crybaby
:artist: Artist Artist
:smile2: Smile2 Smile2
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:flowers: Flowers Flowers
:tooth: Tooth Tooth
:mobile: Mobile Mobile
:rifle: Rifle Rifle
:firefox: Firefox Firefox
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:42m: 42 42
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:2x1: 21 21
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:5i5: 55 55
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:41y: 41 41
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:4u7: 47 47
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:2g6: 26 26
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است