طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛  
بازگشت   طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:44: 44 44
:30: 30 30
:36: 36 36
:22: 22 22
:112: 112 112
:6: 6 6
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:55: 55 55
:47: 47 47
:25: 25 25
:31: 31 31
:17: 17 17
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:58: 58 58
:50: 50 50
:28: 28 28
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:37: 37 37
:23: 23 23
:15: 15 15
:113: 113 113
:7: 7 7
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:56: 56 56
:40: 40 40
:26: 26 26
:32: 32 32
:18: 18 18
:10: 10 10
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:29: 29 29
:35: 35 35
:13: 13 13
:111: 111 111
:5: 5 5
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:8: 8 8
:78: 78 78
:49: 49 49
:27: 27 27
:33: 33 33
:11: 11 11
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:boredom: Boredom Boredom
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:drinks: Drinks Drinks
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:good: Good Good
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:fool: Fool Fool
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:bomb: Bomb Bomb
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:greeting: Greeting Greeting
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:acute: Acute Acute
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:clapping: Clapping Clapping
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:empathy: Empathy Empathy
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:good2: Good2 Good2
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:cray: Cray Cray
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:nuke: Nuke Nuke
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:beta: Beta Beta
:newyear: Newyear Newyear
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:smile2: Smile2 Smile2
:bangin: Bangin Bangin
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:arrow: Arrow Arrow
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:ah: Ah Ah
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:talk: Talk Talk
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:photo2: Photo2 Photo2
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:strange: Strange Strange
:bored: Bored Bored
:spam: Spam Spam
:bleh: Bleh Bleh
:nono: Nono Nono
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bash: Bash Bash
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:sick: Sick Sick
:bad: Bad Bad
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:angel: Angel Angel
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:stupid: Stupid Stupid
:brow: Brow Brow
:ok: Ok Ok
:flowers: Flowers Flowers
:starwars: Starwars Starwars
:blush: Blush Blush
:notworthy: Notworthy Notworthy
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:smurf: Smurf Smurf
:beee: Beee Beee
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:smartass: Smartass Smartass
:ban: Ban Ban
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:arabia: Arabia Arabia
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:afro: Afro Afro
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sweat: Sweat Sweat
:bye3: Bye3 Bye3
:phone: Phone Phone
:friend: Friend Friend
:flex: Flex Flex
:sorry: Sorry Sorry
:biggrin: Biggrin Biggrin
:no: No No
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bann: Bann Bann
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:artist: Artist Artist
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:stressed: Stressed Stressed
:boxed: Boxed Boxed
:nyam: Nyam Nyam
:specool: Specool Specool
:blind: Blind Blind
:nonono: Nonono Nonono
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bath: Bath Bath
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:sleep: Sleep Sleep
:bag: Bag Bag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:angry: Angry Angry
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:1eye: 1eye 1eye
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:sun: Sun Sun
:bye: Bye Bye
:oops: Oops Oops
:football: Football Football
:book: Book Book
:no_clue: No Clue No Clue
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:sniper: Sniper Sniper
:beer: Beer Beer
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:smile: Smile Smile
:band: Band Band
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:argue: Argue Argue
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:aggressive: Aggressive Aggressive
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:swoon: Swoon Swoon
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:photo: Photo Photo
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:stoned: Stoned Stoned
:sos: Sos Sos
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:no2: No2 No2
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:banned: Banned Banned
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:shy: Shy Shy
:baby: Baby Baby
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:alien: Alien Alien
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:stretcher: Stretcher Stretcher
:boxing: Boxing Boxing
:offtopic: Offtopic Offtopic
:flower: Flower Flower
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:blow: Blow Blow
:notme: Notme Notme
:na: Na Na
:first: First First
:smoke: Smoke Smoke
:batman: Batman Batman
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:sly: Sly Sly
:balloon: Balloon Balloon
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:apploud: Apploud Apploud
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:2guns: 2guns 2guns
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:surrender: Surrender Surrender
:bye2: Bye2 Bye2
:osama: Osama Osama
:fox: Fox Fox
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:41y: 41 41
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:4u7: 47 47
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:2g6: 26 26
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:42m: 42 42
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:2x1: 21 21
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:5i5: 55 55
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است