طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛  
بازگشت   طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:27: 27 27
:67: 67 67
:59: 59 59
:11: 11 11
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:46: 46 46
:38: 38 38
:101: 101 101
:73: 73 73
:25: 25 25
:65: 65 65
:17: 17 17
:49: 49 49
:33: 33 33
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:28: 28 28
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:107: 107 107
:79: 79 79
:23: 23 23
:15: 15 15
:55: 55 55
:7: 7 7
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:26: 26 26
:66: 66 66
:18: 18 18
:58: 58 58
:10: 10 10
:50: 50 50
:34: 34 34
:105: 105 105
:77: 77 77
:29: 29 29
:69: 69 69
:61: 61 61
:13: 13 13
:5: 5 5
:37: 37 37
:113: 113 113
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:16: 16 16
:56: 56 56
:8: 8 8
:40: 40 40
:32: 32 32
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:clapping: Clapping Clapping
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:empathy: Empathy Empathy
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:good2: Good2 Good2
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:cray: Cray Cray
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:fool2: Fool2 Fool2
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:boredom: Boredom Boredom
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:drinks: Drinks Drinks
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:good: Good Good
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:blum1: Blum1 Blum1
:congratulate: Congratulate Congratulate
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:fool: Fool Fool
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:bomb: Bomb Bomb
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:greeting: Greeting Greeting
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:dance2: Dance2 Dance2
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:fool3: Fool3 Fool3
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:acute: Acute Acute
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:book: Book Book
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:beer: Beer Beer
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:band: Band Band
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:argue: Argue Argue
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:aggressive: Aggressive Aggressive
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:boxing: Boxing Boxing
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:banned: Banned Banned
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:baby: Baby Baby
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:alien: Alien Alien
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:bye2: Bye2 Bye2
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:blow: Blow Blow
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:batman: Batman Batman
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:balloon: Balloon Balloon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:apploud: Apploud Apploud
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:2guns: 2guns 2guns
:stupid: Stupid Stupid
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bored: Bored Bored
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:beta: Beta Beta
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:bangin: Bangin Bangin
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:arrow: Arrow Arrow
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:ah: Ah Ah
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:brow: Brow Brow
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bleh: Bleh Bleh
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:bash: Bash Bash
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:bad: Bad Bad
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:angel: Angel Angel
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:bye3: Bye3 Bye3
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:blush: Blush Blush
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:beee: Beee Beee
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:ban: Ban Ban
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:arabia: Arabia Arabia
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:afro: Afro Afro
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:boxed: Boxed Boxed
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:biggrin: Biggrin Biggrin
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:bann: Bann Bann
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:artist: Artist Artist
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:bye: Bye Bye
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:blind: Blind Blind
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:bath: Bath Bath
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:bag: Bag Bag
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:angry: Angry Angry
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:1eye: 1eye 1eye
:stretcher: Stretcher Stretcher
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:x5: 5 5
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:42m: 42 42
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:10nh: 10 10
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:2x1: 21 21
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:f3: 3 3
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5i5: 55 55
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:z6: 6 6
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:41y: 41 41
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:1mm4: 14 14
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:4h: 4 4
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4u7: 47 47
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:x7: 7 7
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:2g6: 26 26
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1w9: 19 19
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است