طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛  
بازگشت   طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:47: 47 47
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:bad: Bad Bad
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:bash: Bash Bash
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bleh: Bleh Bleh
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:brow: Brow Brow
:nyam: Nyam Nyam
:stressed: Stressed Stressed
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:angel: Angel Angel
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:fish: Fish Fish
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:arrow: Arrow Arrow
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:bangin: Bangin Bangin
:smartass: Smartass Smartass
:beta: Beta Beta
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:bored: Bored Bored
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:rap: Rap Rap
:tongue: Tongue Tongue
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:ah: Ah Ah
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:flowers: Flowers Flowers
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:apploud: Apploud Apploud
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:balloon: Balloon Balloon
:sick: Sick Sick
:batman: Batman Batman
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:blow: Blow Blow
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:bye2: Bye2 Bye2
:ok: Ok Ok
:stupid: Stupid Stupid
:pizza: Pizza Pizza
:think: Think Think
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:2guns: 2guns 2guns
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:fishing: Fishing Fishing
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:baby: Baby Baby
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:banned: Banned Banned
:smile2: Smile2 Smile2
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:boxing: Boxing Boxing
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:alien: Alien Alien
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:first: First First
:na: Na Na
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:wink2: Wink2 Wink2
:argue: Argue Argue
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:band: Band Band
:sly: Sly Sly
:beer: Beer Beer
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:book: Book Book
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:osama: Osama Osama
:surrender: Surrender Surrender
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:ranting: Ranting Ranting
:tomato: Tomato Tomato
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:aggressive: Aggressive Aggressive
:scooter: Scooter Scooter
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:eat: Eat Eat
:listen: Listen Listen
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:flower: Flower Flower
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:angry: Angry Angry
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:bag: Bag Bag
:shy: Shy Shy
:bath: Bath Bath
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:blind: Blind Blind
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:bye: Bye Bye
:offtopic: Offtopic Offtopic
:stretcher: Stretcher Stretcher
:pirate: Pirate Pirate
:taz: Taz Taz
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:rlol: Rlol Rlol
:unsure: Unsure Unsure
:1eye: 1eye 1eye
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:fishhit: Fishhit Fishhit
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:artist: Artist Artist
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:bann: Bann Bann
:smile: Smile Smile
:biggrin: Biggrin Biggrin
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:boxed: Boxed Boxed
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:hi: Hi Hi
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:football: Football Football
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:cop: Cop Cop
:arabia: Arabia Arabia
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:ban: Ban Ban
:sleep: Sleep Sleep
:beee: Beee Beee
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:blush: Blush Blush
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:oops: Oops Oops
:sun: Sun Sun
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:afro: Afro Afro
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:flex: Flex Flex
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:2x1: 21 21
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است