طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛  
بازگشت   طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:78: 78 78
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:newyear: Newyear Newyear
:happy: Happy Happy
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:cry: Cry Cry
:nuke: Nuke Nuke
:homestar: Homestar Homestar
:strange: Strange Strange
:diablo: Diablo Diablo
:photo2: Photo2 Photo2
:idea: Idea Idea
:talk: Talk Talk
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:pray2: Pray2 Pray2
:king: King King
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:duel: Duel Duel
:rifle: Rifle Rifle
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:tooth: Tooth Tooth
:fight: Fight Fight
:saddam: Saddam Saddam
:mad2: Mad2 Mad2
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:flex: Flex Flex
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:smile2: Smile2 Smile2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:argue: Argue Argue
:band: Band Band
:beer: Beer Beer
:book: Book Book
:haha2: Haha2 Haha2
:smoke: Smoke Smoke
:crazy: Crazy Crazy
:notme: Notme Notme
:hmm: Hmm Hmm
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:dance: Dance Dance
:osama: Osama Osama
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:surrender: Surrender Surrender
:doctor: Doctor Doctor
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:third: Third Third
:drool: Drool Drool
:ranting: Ranting Ranting
:lamo: Lamo Lamo
:tomato: Tomato Tomato
:evil: Evil Evil
:rotfl: Rotfl Rotfl
:love: Love Love
:walkman: Walkman Walkman
:fish: Fish Fish
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:sly: Sly Sly
:confused: Confused Confused
:naughty: Naughty Naughty
:1eye: 1eye 1eye
:angry: Angry Angry
:bag: Bag Bag
:bath: Bath Bath
:blind: Blind Blind
:bye: Bye Bye
:cool: Cool Cool
:no2: No2 No2
:help: Help Help
:sos: Sos Sos
:crybaby: Crybaby Crybaby
:offtopic: Offtopic Offtopic
:horse: Horse Horse
:stretcher: Stretcher Stretcher
:dizzy: Dizzy Dizzy
:pirate: Pirate Pirate
:in_love: In Love In Love
:taz: Taz Taz
:down: Down Down
:punk: Punk Punk
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:eek: Eek Eek
:rlol: Rlol Rlol
:lol: Lol Lol
:unsure: Unsure Unsure
:firefox: Firefox Firefox
:samui: Samui Samui
:mobile: Mobile Mobile
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:flowers: Flowers Flowers
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:shy: Shy Shy
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:artist: Artist Artist
:bann: Bann Bann
:biggrin: Biggrin Biggrin
:boxed: Boxed Boxed
:confused3: Confused3 Confused3
:nerd: Nerd Nerd
:handshake: Handshake Handshake
:sniper: Sniper Sniper
:crutch: Crutch Crutch
:no_clue: No Clue No Clue
:holiday: Holiday Holiday
:stoned: Stoned Stoned
:detective: Detective Detective
:photo: Photo Photo
:icecream: Icecream Icecream
:swoon: Swoon Swoon
:donatello: Donatello Donatello
:pray: Pray Pray
:kid: Kid Kid
:throb: Throb Throb
:drunk: Drunk Drunk
:red_indian: Red Indian Red Indian
:laught: Laught Laught
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:excl: Excl Excl
:sad: Sad Sad
:mad: Mad Mad
:watsup: Watsup Watsup
:fishing: Fishing Fishing
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:smile: Smile Smile
:afro: Afro Afro
:arabia: Arabia Arabia
:ban: Ban Ban
:beee: Beee Beee
:blush: Blush Blush
:haha: Haha Haha
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:cowboy: Cowboy Cowboy
:nonono: Nonono Nonono
:hitler: Hitler Hitler
:specool: Specool Specool
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:oops: Oops Oops
:hurray: Hurray Hurray
:sun: Sun Sun
:dntknw: Dntknw Dntknw
:plane: Plane Plane
:jockey: Jockey Jockey
:thinking: Thinking Thinking
:drive: Drive Drive
:question: Question Question
:lady: Lady Lady
:toilet: Toilet Toilet
:euro: Euro Euro
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:lookaround: Lookaround Lookaround
:victory: Victory Victory
:first: First First
:scared: Scared Scared
:na: Na Na
:wink: Wink Wink
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:sleep: Sleep Sleep
:cold: Cold Cold
:angel: Angel Angel
:bad: Bad Bad
:bash: Bash Bash
:bleh: Bleh Bleh
:brow: Brow Brow
:construction: Construction Construction
:no: No No
:happybday: Happybday Happybday
:sorry: Sorry Sorry
:cry2: Cry2 Cry2
:nyam: Nyam Nyam
:hoover: Hoover Hoover
:stressed: Stressed Stressed
:disgust: Disgust Disgust
:pimp: Pimp Pimp
:innocent: Innocent Innocent
:tastey: Tastey Tastey
:dots: Dots Dots
:puke: Puke Puke
:kiss: Kiss Kiss
:thumbup: Thumbup Thumbup
:eat: Eat Eat
:rip: Rip Rip
:listen: Listen Listen
:tv: Tv Tv
:finger: Finger Finger
:sailor: Sailor Sailor
:man: Man Man
:wc: Wc Wc
:flower: Flower Flower
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:ah: Ah Ah
:arrow: Arrow Arrow
:bangin: Bangin Bangin
:beta: Beta Beta
:bored: Bored Bored
:confused2: Confused2 Confused2
:nene: Nene Nene
:hammer: Hammer Hammer
:smurf: Smurf Smurf
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hockey: Hockey Hockey
:starwars: Starwars Starwars
:death: Death Death
:phone: Phone Phone
:hysterical: Hysterical Hysterical
:sweat: Sweat Sweat
:doh: Doh Doh
:pokey: Pokey Pokey
:kicking: Kicking Kicking
:threat: Threat Threat
:drooling: Drooling Drooling
:rap: Rap Rap
:laugh: Laugh Laugh
:tongue: Tongue Tongue
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:rtfm: Rtfm Rtfm
:love2: Love2 Love2
:wallbash: Wallbash Wallbash
:fishhit: Fishhit Fishhit
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:smartass: Smartass Smartass
:2guns: 2guns 2guns
:apploud: Apploud Apploud
:balloon: Balloon Balloon
:batman: Batman Batman
:blow: Blow Blow
:bye2: Bye2 Bye2
:cop: Cop Cop
:nono: Nono Nono
:hi: Hi Hi
:spam: Spam Spam
:crying: Crying Crying
:ok: Ok Ok
:hug: Hug Hug
:stupid: Stupid Stupid
:dj: Dj Dj
:pizza: Pizza Pizza
:jester: Jester Jester
:think: Think Think
:drag: Drag Drag
:puppy: Puppy Puppy
:kwasny: Kwasny Kwasny
:time: Time Time
:em: Em Em
:rockon: Rockon Rockon
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:vampire: Vampire Vampire
:fireman: Fireman Fireman
:santa: Santa Santa
:music: Music Music
:whistle: Whistle Whistle
:football: Football Football
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:sick: Sick Sick
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:alien: Alien Alien
:baby: Baby Baby
:banned: Banned Banned
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:boxing: Boxing Boxing
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است