طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛  
بازگشت   طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:44: 44 44
:6: 6 6
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:79: 79 79
:25: 25 25
:55: 55 55
:17: 17 17
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:56: 56 56
:18: 18 18
:10: 10 10
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:59: 59 59
:51: 51 51
:13: 13 13
:43: 43 43
:5: 5 5
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:78: 78 78
:16: 16 16
:46: 46 46
:8: 8 8
:38: 38 38
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
:49: 49 49
:11: 11 11
:33: 33 33
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:boredom: Boredom Boredom
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:good: Good Good
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:blum1: Blum1 Blum1
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:drinks: Drinks Drinks
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:fool: Fool Fool
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:congratulate: Congratulate Congratulate
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:greeting: Greeting Greeting
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:bomb: Bomb Bomb
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:fool3: Fool3 Fool3
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:acute: Acute Acute
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:dance2: Dance2 Dance2
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:clapping: Clapping Clapping
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:good2: Good2 Good2
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:blum2: Blum2 Blum2
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:empathy: Empathy Empathy
:fool2: Fool2 Fool2
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:cray: Cray Cray
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:excl: Excl Excl
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:bored: Bored Bored
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:beta: Beta Beta
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bangin: Bangin Bangin
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:arrow: Arrow Arrow
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:ah: Ah Ah
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:smile2: Smile2 Smile2
:mad: Mad Mad
:sick: Sick Sick
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:brow: Brow Brow
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bleh: Bleh Bleh
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:bash: Bash Bash
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:bad: Bad Bad
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:angel: Angel Angel
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:flowers: Flowers Flowers
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bye3: Bye3 Bye3
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:blush: Blush Blush
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:beee: Beee Beee
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:ban: Ban Ban
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:arabia: Arabia Arabia
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:afro: Afro Afro
:friend: Friend Friend
:smurf: Smurf Smurf
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:smartass: Smartass Smartass
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:boxed: Boxed Boxed
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:biggrin: Biggrin Biggrin
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:bann: Bann Bann
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:artist: Artist Artist
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:flex: Flex Flex
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sleep: Sleep Sleep
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:bye: Bye Bye
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:blind: Blind Blind
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bath: Bath Bath
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:bag: Bag Bag
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:angry: Angry Angry
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:1eye: 1eye 1eye
:football: Football Football
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:book: Book Book
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:beer: Beer Beer
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:band: Band Band
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:argue: Argue Argue
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sniper: Sniper Sniper
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:smile: Smile Smile
:shy: Shy Shy
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:boxing: Boxing Boxing
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:banned: Banned Banned
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:baby: Baby Baby
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:alien: Alien Alien
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:flower: Flower Flower
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bye2: Bye2 Bye2
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:blow: Blow Blow
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:batman: Batman Batman
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:balloon: Balloon Balloon
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:apploud: Apploud Apploud
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:2guns: 2guns 2guns
:fox: Fox Fox
:smoke: Smoke Smoke
:na: Na Na
:first: First First
:sly: Sly Sly
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10nh: 10 10
:41y: 41 41
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:f3: 3 3
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:z6: 6 6
:4u7: 47 47
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:1mm4: 14 14
:2g6: 26 26
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:4h: 4 4
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:x7: 7 7
:42m: 42 42
:8_002: 8 002 8 002
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:1w9: 19 19
:2x1: 21 21
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:x5: 5 5
:5i5: 55 55
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است