قدیمی 22-06-2011, 04:11 PM   #1
(کاربر طلایی)
 
emily آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 956   (نمایش پست ها)
تشکر: 4
25 بار در 22 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Ok 24px ‌اساسنامه شركت سهامي خدمات جنگلها و مراتع


‌اساسنامه شركت سهامي خدمات جنگلها و مراتع

7/9/1352

‌مصوب 1352.9.7 كميسيونهاي پارلماني مجلسين


‌فصل اول - كليات


‌ماده 1 - نام شركت، شركت سهامي خدمات جنگلها و مراتع است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود.
‌ماده 2 - مركز اصلي شركت چالوس است و شركت مي‌تواند در مناطقي كه لازم بداند شعب يا نمايندگي‌هايي تأسيس نمايد.
‌ماده 3 - مدت شركت نامحدود است.
‌ماده 4 - موضوع شركت، عبارت است از مشاوره فني، تهيه طرحهاي تخصصي مربوط به جنگل و مرتع و حفاظت خاك و فعاليتهاي وابسته به آن و‌انجام كليه امور مربوط به طرحهاي مزبور از قبيل توليد نهال، انجام خدمات ماشيني، آماده كردن زمين، زه‌كشي، ايجاد تأسيسات آبياري، كاشت نهال،‌احداث پارك، بهره‌برداري از جنگلها و مراتع طبيعي و دست‌كاشت، همچنين انجام خدمات آزمايشگاهي در رشته‌هاي مربوطه و ساير اموري كه وزارت‌كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و سازمانهاي تابعه يا ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي در اين زمينه‌ها به شركت ارجاع‌مي‌شود.

‌تبصره - شركت به منظور وصول به هدفهاي خود با رعايت مقررات مربوط مجاز به ايجاد تأسيسات لازم و انجام عمليات و معاملات داخلي و‌خارجي خواهد بود و نيز مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي در شركتهايي كه ارتباط با مقاصد شركت دارد برابر مقررات مشاركت نمايد.
‌ماده 5 - سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم مي‌شود و تماماً پرداخت شده و متعلق به‌دولت است.


‌فصل دوم - اركان شركت

‌ماده 6 - شركت داراي اركان زير است:
‌الف - مجمع عمومي.
ب - هيأت مديره.
ج - حسابرس (‌بازرس).
‌ماده 7 - مجمع عمومي مركب است از وزراي كشاورزي و منابع طبيعي - وزير دارايي - وزير آب و برق - رياست مجمع بر عهده وزير كشاورزي و‌منابع طبيعي مي‌باشد.

‌ماده 8 - وظايف مجمع به شرح زير است:
‌الف - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.

ب - تصويب خط مشي و برنامه عمليات و بودجه سالانه شركت.
ج - انتخاب اعضاي هيأت مديره اعم از اصلي و علي‌البدل و مدير عامل به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
‌د - انتخاب حسابرس به پيشنهاد وزير دارايي.
ه - انحلال شركت با تصويب هيأت وزيران.
‌و - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت مقررات مربوط همچنين سازمان شركت.
‌ز - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه.
ح - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور مجمع گذارده شده است.

‌تبصره - مجمع عمومي در مورد وظائف مندرج در بندهاي و - ز - ح مي‌تواند اختيارات خود را به رييس مجمع عمومي واگذار نمايد.
‌ماده 9 - مجمع عمومي شركت به طور عادي در تير ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و در نيمه دوم سال براي تصويب‌بودجه و برنامه سال آينده تشكيل مي‌شود و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده در مواقع لزوم تشكيل خواهد شد.


‌فصل سوم - هيأت مديره

‌ماده 10 - هيأت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل است كه براي مدت دو سال از طرف مجمع عمومي انتخاب‌مي‌شوند. يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره از طرف مجمع عمومي به سمت مدير عامل و رييس هيأت مديره شركت تعيين خواهد شد.
‌ماده 11 - در غياب هر يك از اعضاء اصلي هيأت مديره عضو علي‌البدل وظايف او را انجام خواهد داد و در صورت فوت يا استعفا و يا ضرورت‌تغيير يك يا چند عضو هيأت مديره جانشين آنها براي بقيه مدت به طريق مذكور در ماده 10 انتخاب خواهند شد.

‌ماده 12 - وظائف هيأت مديره به شرح زير است:
‌الف - بررسي بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي تسليم به مجمع عمومي.

ب - تهيه و تنظيم سازمان شركت و آيين‌نامه‌هاي مالي و استخدامي شركت براي تسليم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌شركتهاي دولتي.
ج - تهيه برنامه عمليات سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي.
‌د - تهيه و تنظيم قراردادهاي شركت.
ه - تأسيس شعب يا نمايندگيها در مناطقي كه لازم باشد.
‌ماده 13 - هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات متخذه در آن ثبت و به امضاي اعضاي هيأت مديره مي‌رسد. نظر اقليت نيز بايد در‌دفتر مزبور درج شود.

‌ماده 14 - رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور استخدامي و مالي، فني و‌اداري شركت در حدود اين اساسنامه و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط و بودجه مصوب است و علاوه بر اختيارات مذكور داراي وظايف و اختيارات زير‌خواهد بود:

‌الف - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.
ب - نمايندگي شركت در كليه مراجع اداري و قضايي با حق توكيل غير.
ج - ارجاع امور به داوري و صلح و سازش در امور مربوط به شركت و همچنين حق انتخاب داور اختصاصي و توافق در انتخاب داور مشترك با‌موافقت هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي.
‌د - تعيين وظايف كاركنان شركت.

ه - تهيه ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به هيأت مديره براي بررسي و تقديم به مجمع عمومي.
‌ماده 15 - مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي به منظور رسيدگي و اظهار‌نظر براي حسابرس (‌بازرس) شركت ارسال دارد.
‌ماده 16 - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور شركت بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد و ساير مكاتبات شركت با‌امضاي مدير عامل خواهد بود.
‌ماده 17 - مدير عامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره يا به هر يك از‌كارمندان شركت محول نمايد.


‌فصل چهارم - حسابرس (‌بازرس)

‌ماده 18 - شركت داراي حسابرس (‌بازرس) است كه بنا به پيشنهاد وزير دارايي از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و‌انتخاب مجدد او بلامانع است.

‌حسابرس داراي كليه اختياراتي است كه به موجب قوانين براي بازرس در شركتهاي سهامي مقرر است.


‌فصل پنجم - مقررات مختلف

‌ماده 19 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال پايان مي‌پذيرد. به استثناي اول سال كه آغاز آن تاريخ‌تشكيل شركت است.

‌ماده 20 - بيست درصد از سود ويژه شركت به عنوان ذخيره احتياطي منظور خواهد شد تا ذخيره به ميزان نصف سرمايه شركت برسد.
‌تبصره - منظور نمودن ذخيره احتياطي بيش از پنجاه درصد سرمايه منوط به تصويب مجمع عمومي است.

‌ماده 21 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است طبق مقررات تجارت و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي عمل خواهد شد.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و سه تبصره به استناد ماده 10 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع‌طبيعي پس از تصويب كميسيونهاي استخدام و دارايي و كشاورزي و منابع طبيعي مجلس سنا در تاريخهاي پنجم و هشتم و چهاردهم آبان ماه 1352 به‌ترتيب در جلسات بيست و نهم آبان ماه و هفتم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري -‌كشاورزي و منابع طبيعي و دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.

emily آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردش, گردشگري, جنگلها, درباره طبيعت, طبيعت, طبيعت و توريسم, طبيعت گردي


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است