قدیمی 26-06-2011, 11:26 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
neda آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Mar 2011
نوشته ها: 648   (نمایش پست ها)
تشکر: 3
20 بار در 16 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Ok 24px قلمرو بیابانهای استان قم از جنبه خاکشناسی


قلمرو بیابانهای استان قم از جنبه خاکشناسی


تشريح خاكهاي منطقه:

خاكهاي منطقه مورد مطالعه در دو واحد فيزيوگرافي به شرح ذيل مشخص شده و تقسيم بندي مي شوند.

- مخروط افكنه هاي آبرفتي و واريزه اي Alluvio- Collvial lans

- دشتهاي آبرفتي دامنه اي و رودخانه اي Piedmont and river Alluvial plains


مخروط افكنه هاي آبرفتي و واريزه اي:

اين واحد داراي چهار خاك به شرح ذيل است:

الف- خاك خور آباد:

در طبقه بندي جزو خاكهاي Sandy skeletal, mixed, Hyperthermic, Typic Torriothents است. خاكي است كم عمق به رنگ قهوه اي تا قهوه اي تيره (10 YR3.5/3) با بافت خيلي سبك Loamy sand و بدون ساختمان و به صورت تك دانه اي (Al) بر روي طبقه محدود كننده اي با بيش از 75 درصد سنگريزه(c) قرار گرفته است. تشريح پروفيل خاك مذكور كه در يك كيلومتري غرب روستاي لنگرود قرار گرفته است به شرح ذيل است.

A1: 20-0 سانتي متري

رنگ خاك در حالت خشك قهوه اي كمرنگ 10YR 6/3 و در حالت مرطوب قهوه اي تا قهوه اي تيره 10YR3.5/3 با بافت خيلي سبك Loamy sand همراه با 40 درصد سنگريزه و بدون ساختمان و به صورت تك دانه اي است. پايداري ذرات خاك در حالت خشك سست و اسيديته آن 1/8 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع 89/0 ميلي موس بر سانتي متر است. حدفاصل اين افق با افق زيرين مشخص (Abrupt) است.

C1 : 20-40 سانتيمتري

داراي 70 درصد سنگريزه و بافت خيلي سبك Loamy sand ( با توجه به اين ميزان سنگريزه بافت خاك gravel loamy sand مي باشد) است. اسيديته آن 1/8 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع 61/0 ميلي موس بر سانتيمتر است.

حد فاصل اين افق با افق زيرين تدريجي Gl ad ual

C2 : +40 سانتيمتري

با بيش از 75 درصد سنگريزه و سنگ

- حدود تغييرات:

عمق خاك بين 40-20 سانتيمتر و ميزان سنگريزه سطحي از 50 تا 80 درصد تغيير متغير مي باشد.

- مشخصات ظاهري:


پستي و بلندي: داراي كمي پستي و بلندي و فرسايش آبي با شيب 5-2 درصد است.

سنگريزه: حدود 80-50 درصد سنگريزه در خاك سطحي و بيش از 75 درد در خاك زيرين است.

زهكش طبيعي: داراي زهكش طبيعي خيلي مناسب است.

گياهان بومي: گون، خار زرد

استفاده از اراضي: باير

مواد اوليه تشكيل دهنده: مواد آبرفتي

شوري و قليائيت: عموماً بدون شوري و قليائيت مي باشد.

در طبقه بندي اراضي براي آبياري جزو اراضي درجه 4 محسوب مي گردد.


ب- خاك لنگرود:

در طبقه بندي جزو خاكهاي Fine loamy, Carbonatic, Hyperthermic, Typic calciorthids مي باشد. خاكي است خيلي عميق برنگ قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3.5/4) با بافت سبك Sandy loam و ساختمان فشرده ( افق AP ) بر روي افق برنگ قهوه اي مايل به زرد تيره(10YR 3/4) با بافت سنگين Clay loam و ساختمان فشرده همراه با مقدار نسبتاً زياد پودر آهك (افق Cca) بر روي افقي برنگ قهوه اي مايل بزرد تيره (10YR 3.5/4) با بافت سبك Sandy loam و ساختمان فشرده (c) قرار گرفته است.

پروفيل شاهد آن در يك كيلومتري شمال روستاي لنگرود قرار گرفته و داراي مشخصات زير است.

افق Ap- 0-12 سانتي متري

رنگ خاك در حالت خشك قهوه اي مايل به زرد روشن (10YR 6/4) و در حالت مرطوب قهوه اي مايل بزرد تيره 10 YR 3.5/4 و بافت سبك Loamy sand همراه با ده درصد سنگريزه و ساختمان فشرده كه پايداري ذرات خاك در حالت خشك كمي سخت است. اسيديته آن 8 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 42/1 ميلي موس بر سانتيمتر است. حد فاصل اين افق و افق زيرين مشخص clear است.

افق c1: 12-32 سانتيمتري

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره 10 YR 4/3 و بافت سبك Sandy loam و ساختمان فشرده كه پايداري ذرات خاك در حالت مرطوب شكننده است. اسيديته آن 4/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 8/4 ميلي موس بر سانتيمتر مي باشد. حد فاصل اين افق و افق زيرين تدريجي Gradual است.

افق C2Ca 90-32 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3.5/4) و بافت متوسط Loam و ساختمان فشرده همراه با مقدار نسبتاً زياد پودر آهك كه پايداري خاك در حالت مرطوب سخت است. اسيديته آن 6/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 4-6 ميلي موس بر سانتيمتر مي باشد. حد فاصل اين افق و افق زير مشخص clear است.

C3Ca 5/1-90 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10 YR 3/4) و بافت سنگين Clay loam و ساختمان فشرده همراه با مقدار نسبتاً زياد پودر اهك كه پايداري ذرات خاك در حالت مرطوب سخت است. اسيديته آن 6/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 16 ميلي موس بر سانتيمتر است و حد فاصل اين افق و افق زيرين تدريجي Gradual است.

C4 135-115 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3.5/4) و بافت متوسط Loam با ساختمان فشرده كه پايداري خاك در حالت مرطوب شكننده است. اسيديته آن 7/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 12 ميلي موس بر سانتيمتر مي باشد. حد فاصل اين افق و افق زير مشخص clear است.

C5 165-135 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3.5/4)و بافت سبكSandy loam و ساختمان فشرده كه پايداري ذرات خاك در حالت مرطوب خيلي شكننده است. اسيديته آن 7/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 1/10 ميلي موس بر سانتيمتر مي باشد.

حدود تغييرات:

- بافت خاك سطحي از سبك Sandy loam تا متوسط Loam متغير است.

مشخصات ظاهري:


- پستي و بلندي: عموماً بدون پستي و بلندي و يا كمي فرسايش آبي و شيب ملايم 2-0 درصد است.

سنگريزه: حدود 15 درصد سنگريزه در سطح زمين و خاك سطحي موجود است.

زهكش طبيعي: زهكش طبيعي اراضي مناسب است.

گياهان بومي: اسپند- كهكورك- گون

استفاده از اراضي: آيش و درختكاري

مواد اوليه تشكيل دهنده: مواد آبرفتي

شوري و قليائيت: با كمي شوري و بدون قليائيت مي باشد.

اين خاك داراي يك واحد مجزا به شرح ذيل است:

خاك لنگرود با بافت سبك، شيب ملايم (2-0 درصد) كمي سنگريزه و شوري كه در طبقه بندي اراضي براي آبياري جزء اراضي درجه دو محسوب مي شود.

نتايج تشريح پروفيل در صفحه بعد عنوان شده است.

ج- خاك امامزاده حسن:


در طبقه بندي جزء خاكهاي Fine loamy.Mixed, calcareous, Hyperthemic, Typic Torriorthems مي باشد. خاكي است خيلي عميق به رنگ قهواه اي تيره ( 10YR 3.5/4) با بافت سبك Sandy loam و ساختمان فشرده همراه با كمي سنگريزه ( افق AP) برنگ قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 4/4) با بافت سنگين Sandy clay loam و ساختمان فشرده با كمي رشته هاي گچ (افقC) كه بر روي افقي به رنگ قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3/4) با بافت شني Sandy تا خيلي سبك Loamy sand و ساختمان تك دانه اي فشرده (C) قرار گرفته است.پروفيل شاهد آن در 5/2 كيلومتري شمال شرقي روستاي لنگرود قرار گرفته و داراي مشخصات ذيل است.

افق Ap 20-0 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي تا قهوه اي تيره (10YR 3.5/3) با بافت سبك Sandy loam همراه با 15 درصد سنگريزه و ساختمان فشرده كه پايداري ذرات آن در حالت خشك نرم است. اسيديته آن 6/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 1/3 ميلي موس بر سانتيمتر است. حد فاصل اين افق و افق زيرين مشخص clear است.

افق C1 50-20 سانتي متري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3.5/4) و بافت سبك Sandy loam و ساختمان فشرده با كمي رشته هاي گچ كه پايداري ذرات خاك در حالت مرطوب شكننده است. اسيديته آن 9/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 1/3 ميلي موس بر سانتيمتر ميباشد. حد فاصل اين افق و افق زيري مشخص Abrupt است.

افق C2: 115-50 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 4/4) و بافت سنگينSandy clay loam و ساختمان فشرده با كمي رشته هاي گچ كه پايداري ذرات خاك در حالت مرطوب شفت است. اسيديته آن 8/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 1/4 ميلي موس بر سانتيمتر است. حد فاصل اين افق و افق زيري كاملاً مشخص Abrupt است.

افق C3 : 130-110 سانتيمتري

به صورت تك دانه اي با بافت شني Sandy كه اسيديته آن 8/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 5/2 ميلي موس بر سانتيمتر است.

افق C4 : 160-130 سانتيمتري:

رنگ خاك در حالت مرطوب قهوه اي مايل به زرد تيره (10YR 3/4) و بافت خيلي سبك Loamy Sand و ساختمان فشرده كه پايداري ذرات خاك در حالت مرطوب شكننده است. اسيديته آن 6/7 و قابليت هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 6/5 ميلي موس بر سانتي متر است.

حدود تغييرات:

بافت خاك سطحي از Sandy loam تا Sandy clay loam تغيير مي كند در بعضي قسمتها خاك زيري محتوي 40-15 درصد سنگريزه است.

مشخصات ظاهري:


زهكش طبيعي اراضي مناسب، گياهان بومي شامل كهورك- خارشتر و آفتاب پرست است. در حال حاضر اراضي به صورت آيش گندم و جو، جاليز و درختكاري مي باشد. مواد اوليه تشكيل دهنده مواد آبرفتي است.

اين خاك شامل سه واحد مجزا به شرح ذيل است:

1- خاك امامزاده حسن با بافت سطحي سبك، شيب 2-0 درصد، كمي سنگريزه و شوري كه در طبقه بندي براي آبياري جزء اراضي درجه دو محسوب مي شود.

2- خاك امامزاده حسن با بافت سطحي سبك، شيب 2-0 درصد، سنگريزه نسبتاً زياد، كمي شوري كه در طبقه بندي اراضي براي آبياري جزو اراضي درجه دو محسوب مي شود.

3- خاك امامزاده حسن با بافت سنگين، شيب 2-0 درصد، سنگريزه نسبتاً زياد و كمي شوري و پستي و بلندي كه در طبقه بندي اراضي براي آبياري جزو اراضي درجه دو محسوب مي شود.

neda آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردش, گردشگري, بیابان, درباره طبيعت, طبيعت, طبيعت و توريسم, طبيعت گردي


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است