قدیمی 26-06-2011, 03:47 PM   #1
(کاربر طلایی)
 
neda آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Mar 2011
نوشته ها: 648   (نمایش پست ها)
تشکر: 3
20 بار در 16 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Flower قلمرو بیابانهای استان هرمزگان از جنبه خاکشناسی


قلمرو بیابانهای استان هرمزگان از جنبه خاکشناسی

الف- منابع و قابليت اراضي استان هرمزگان

- تيپهاي اصلي اراضي و مشخصات آنها

براساس مطالعات انجام شده و براساس استاندارد موجود مصوب تحقيقات خاك و آب،در استان هرمزگان تعداد 8 تيپ اصلي ويك مجموعه واحدهاونيزاراضي متفرقه مشخص وتعيين شده است كه هريك ازتيپهاي اصلي براساس مشخصات وقابليت استفاده به اجزاءكوچكتري به نام واحد اراضي تقسيم شده واحدهاي اراضي كوچكترين واحدترسيم نقشه درمطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي است. باتوجه به مطالب فوق تعداد 32 واحداراضي درقالب 8 تيپ اصلي درمنطقه شناخته شده ونيزدرحدود 12 واحد اراضي ازمجموعه واحدهاواراضي متفرقه موردشناسايي قرارگرفت.


- كوهها (Mountain)


اين تيپ شامل بزرگترين عوارض وبيرون زدگيهاوسطوح تخريبي كره زمين است كه درنتيجه حركات تكتونيكي وكوهزايي درطي دورانهاي مختلف زمين شناسي به وجودآمده اند.شيب عمومي آنهابيش از 25درصدوشيب جانبي آنهادرجهات مختلف متفاوت ونامشخص است. اختلاف سطح اراضي از(100) صدمتربيشتروعموماًبين 500 تا1500متريابيشتراست.

اين تيپ بر اساس شكل ظاهري ونوع ماده تشكيل دهنده آن پوشش خاك وگياه،شدت ونوع فرسايش به واحدهاي مختلف اراضي تقسيم ميشود. كه درسطح استان 6 واحداراضي ازاين تيپ تشخيص داده شده است. عمق خاك دراين تيپ متفاوت وپوشش گياهي متغييراست.وسعت اين تيپ درسطح استان حدود56/24619 كيلومترمربع بوده ودرحدود 2/34درصدازاراضي استان راشامل مي باشد.


-تپه ها (Hills)


تپه هانيزهمانندكوههابراثرحركا ت تكتونيكي وتغييرشكل ظاهري وايجادچين خوردگيهاياتغييرشكل ارتفاعات براثرفرسايش ودرمدت زماني طولاني به وجودآمده اند.شيب عمومي معمولاً به5تا25درصد و بعضا25تا40درصدمي رسد. شيب جانبي نامشخص درجهتهاي مختلف واختلاف ارتقاع اراضي تپه اي بين500تا1500متر است.باتوجه به تفاوتهايي كه تپه هاازنظر شكل ظاهري ومواد تشكيل دهنده باهم دارندبه6 واحداراضي تقسيم مي شوند.درمجموع،وسعت اين تيپ درحدود 43/19569 كيلومترمربع است كه2/27 درصدازاراضي استان راتشكيل مي دهد.


- فلاتها و تراسهاي فوقاني (Plateaux and upper terrace)

اين تيپ شامل سطوح قديمي است كه به دليل فرسايش درطول زمان پستي وبلندي درآنهابه وجود آمده وشيب نسبتاملايمي دارنددرتيپ فلاتها وتراسهاي فوقاني فرسايشي آبي كم تامتوسط وگاهي زياد است.شيب عمومي اين تيپ تا5درصدواختلاف ارتفاع معمولاكمتراز 25متراست.اين تيپ براساس نوع موادتشكيل دهنده،پستي وبلندي ونيز شدت فرسايش وميزان پوشش گياهي به 5 واحد اراضي تقسيم ميشوند و در مجموع حدود 06/7657 كيلومترمربع (65/10درصد) ازاراضي استان رادربرگرفته است.


- دشتهاي دامنه اي (Piedmont plains)

اين تيپ شامل دشتهايي است كه درپاي كوهستانهاومعمولا پس ازتيپ واريزه ها قراردارد كه به وسيله مسيلهاي موقتي وفصلي رسوبگذاري شده اندوداراي شيب ملايم وپستي وبلندي كم مي باشنددراين تيپ شيب عمومي1تا5درصدوبندرت از1درصدكمتراست شيب موثرعمومي كمتراز 5 درصد و اختلاف ارتفاع اراضي كمتراز5متراست. دراين تيپ سنگريزه بسياركم است ومقدارآن از 15درصدكمتراست تيپ دشتهاي دامنه اي دراستان با توجه به اختلاف ظاهري وموادتشكيل دهنده به 2واحد اراضي تقسيم مي شود.خاك آن عميق بابافت سنگين تامتوسط همراه باشوري كم است.وسعت اين تيپ در حدود 89/2269كيلومترمربع است كه 1/3درصدازاراضي استان را در بر مي گيرد.


- تيپ اراضي پست (Low lands)

اين تيپ شامل اراضي پست وسطح نسبتامقعري است كه محل تجمع زه آب وبه صورت بركه هاي آبگيري است كه آب اراضي اطراف رادرخودجذب مي كندوازته نشست موادرسوبي بسيارريزآبهاي پيراموني به وجودآمده است. خاك اين اراضي خيلي عميق وبابافت ريزوشوري نسبتازيادهمراه است.خطرآبگيري ومحدوديت زهكشي ازويژگيهاي اين تيپ بوده وشيب آن معمولاً كمتراز5/0درصد است تيپ اراضي پست دراستان باتوجه به ويژگيهاي ظاهري به دو واحداراضي تقسيم مي شوند وسعت آن درحدود 06/1522 كيلومترمربع است كه 1/2درصد از اراضي استان رادربرگرفته است.


-تيپ دشتهاي سيلابي (Flood plains)

اين تيپ شامل دشتهاي سيلابي نسبتا مسطحي است با پستي و بلندي كم وشيب ملايم كه از مواد رسوبي ريز سيلابها در طي ادوار گذشته به وجود آمده است. وجود تعداد بسيار زيادي آبراهه هاي كم عمق موازي از مشخصات بارز اين تيپ است. خاك آن عميق تا خيلي عميق با بافت متوسط سنگين وشوري قليائيت نسبتاً زيادي است. شيب عمومي آن حداكثرتا 5 درصد ولي معمولاً كمتر از 2 درصد است. اختلاف ارتفاع اراضي كمتر از 2 متر است. با توجه به ويژگيهاي ظاهري و مواد تشكيل دهنده اين تيپ به 4 واحد اراضي تقسيم مي شود. وسعت آن درحدود 29/6397 كيلومترمربع است كه 9/8 درصداز اراضي استان را شامل مي شود.


- واريزه هاي سنگريزه دار(Gravelly Colluvial)

اين تيپ شامل واريزه هاي سنگريزه دارباپستي وبلندي كم وشيب ملايم است كه براثرحركت مواد تشكيل دهنده ازقسمتهاي مرتفع به پايين براثرجريان آب به وجودآمده است.اين اراضي عموماً داراي سنگريزه وتعدادزيادي آبراهه كم عمق درميان آنهااست.خاك اين تيپ نيمه عميق تاعميق سنگريزه- داربابافت سبك تامتوسط است.شيب عمومي حدود5درصدوحداكثرتا15درصداس .باتوجه به شكل ظاهري وموادتشكيل دهنده آن به 5واحد اراضي تقسيم مي شود كه مجموعادرحدود38/3850كيلومترمربع وسعت و3/5 درصدازاراضي استان را در برگرفته است.


- آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه دار(Gravelly Alluvial fans)

اين تيپ شامل اراضي نسبتامسطح و سنگريزه داري است كه هنگام ورود رودخانه هاي پرشيب و سنگريزه دار به دشتهاي مسطح،درابتداي دشت رسوبگذاري شده اند. اراضي اين تيپ عموما پراز سنگريزه هاي قلوه اي شكل است.خاك اين اراضي معمولا كم عمق تا نيمه عميق و سنگريزه دار و عموما مطبق وشيب عمومي آن،حداكثر به 5 درصد ميرسد.اين تيپ درحدود19/524 كيلومترمربع و7/0 درصداز اراضي استان شامل مي شود كه به 2 واحداراضي تقسيم مي شود.


- مجموعه واحدها(تيپ مخلوط) (Complex)

تيپ اراضي مخلوط به اراضي اطلاق مي شود كه تيپ اصلي آنها مشخص باشد،ولي به علت مقياس نقشه تيپهاي اصلي قابل تفكيك ازهم نباشد.دراين صورت به عنوان مجموعه اي درروي نقشه باعلامت C نشان داده شده است.وسعت اين اراضي درحدود71/3855 كيلومترمربع است كه 4/5 درصد از اراضي استان را در بر مي گيرد و به 9 قسمت تقسيم مي شود.


- اراضي متفرقه

تيپ اراضي متفرقه به اراضي اطلاق مي شودكه مشخصات آنهاباهيچ يك ازتيپهاي اصلي همگن نباشد وآنهارادرروي نقشه باعلامت x نشان مي دهند.وسعت اين اراضي درحدود89/913 كيلومترمربع است و 3/1درصدازاراضي استان رادربرمي گيردوعموما بدون خاك هستند.


- تيپ اراضي ماندابي

كه در حدود 71/809 كيلومترمربع از اراضي استان راشامل مي شود و2/1 درصد از اراضي استان را در بر مي گيرد.


ب- واحدهاي اراضي منطقه


تيپهاي اصلي اراضي براساس شكل ظاهري وموادتشكيل دهنده آن،پوشش گياهي،نوع خاك،نوع استفاده, فرسايش، ميزان شوري وقليايي بودن، ميزان سيلگيري وماندابي ونيزعمق آبهاي زيرزميني به اجزا، كوچكتري تقسيم مي شوندكه به نام واحداراضي ناميده مي شود. بر اساس نقشه ارزيابي منابع و قابليت اراضي استان هرمزگان كه توسط مؤسسه تحقيقات آب و خاك در مقياس 1:250000 تهيه شده و مطالعه منابع اراضي و خاكشناسي استان هرمزگان از سري مطا لعات طرح جامع توسعه استان, واحدهاي اراضي زير تشخيص داده شده است.


-واحداراضي1.1

اين واحداراضي كوههاي نسبتا مرتفع تا مرتفع از مواد آهكي و دولوميتي و نيز آميزه هاي رنگي تشكيل شده است كه معمولاً بدون پوشش خاكي يا خاك كم عمق و نيز بدون پوشش گياهي است. فقط بعضي دامنه هاي آن داراي پوشش بسيار كمي خاكهاي سنگريزه دار كه آن هم به صورت غير يكنواخت ديده مي شود.اغلب اين واحدها داراي شيب زيادو پستي و بلندي است. به دليل عدم وجود پوشش گياهي فرسايش دراين اراضي زياد و با محدوديت استفاده مواجه بوده و در نتيجه جزء اراضي باير محسوب مي شود.وسعت اين واحداراضي درحدود1/2442 كيلومترمربع است كه 4/3درصد از مساحت كل استان را دربرمي گيرد.


- واحداراضي 1.3

واحداراضي 1.3 دربرگيرنده كوههاي نسبتا مرتفع تامرتفع با بيرون زدگيهاي سنگي زياد كه اغلب متشكل از فيش وآميزه هاي رنگي و مواد آهكي و در بعضي از قسمتها موادسنگي و كنگلومراي مارني است. اين واحداغلب بدون خاك يا با خاك خيلي كم عمق سنگريزه دار و غير يكنواخت. بدون پوشش گياهي يا داراي پوشش گياهي بسيار اندك است. قسمتهايي ازاين واحداراضي معمولا به عنوان چراگاه فصلي و اتفاقي با قابليت كم مورداستفاده قرار مي گيرد.

اين واحد نيز داراي شيب و پستي و بلندي زياد بوده به همين جهت داراي پتانسيل فرسايش بالايي است درنتيجه مي بايست براي جلوگيري ازفرسايش خاك چراي دام موردكنترل قرارگيرد.وسعت كل اين واحداراضي كه درحال حاضربه دليل محدوديتهاي مذكور جزءاراضي باير است درحدود 70/9744 كيلومترمربع است كه 5/13درصدازمساحت كل استان را در بر مي گيرد.


- واحداراضي1.4

اين واحد اراضي شامل كوههاي نسبتا مرتفع تاكم ارتفاع و بريده بريده است كه اغلب متشكل ازمارنهاي آهكي و سيليسي است در بعضي قسمتهاي اين واحد اراضي تشكيلات گچي وگنبدهاي نمكي (تشكيلات هرمز)و ماسه سنگ و نيز كنگلومرا ديده مي شود.

اين واحداراضي معمولاً بدون پوشش خاك بوده يا با خاك كم عمق همراه با سنگريزه و عموما شور مي باشد.در نتيجه دراين واحد اراضي اغلب پوشش گياهي بسياراندك بوده و معمولاً گياهان مقاوم به شوري با تك درختهايي از قبيل بادام و كنار ديده مي شود. برروي اين واحد اراضي اغلب فرسايش بسيار زيادي است و به صورت خندقي و شياري مشاهده مي شود. درنتيجه منجر به محدوديتهايي دراستفاده ازآن مي شود و جزءاراضي باير به حساب مي آيد. وسعت كلي اين واحد اراضي درحدود68/8190 كيلومترمربع است كه 4/11درصد مساحت كل استان را دربرمي گيرد.


- واحداراضي 1.5

واحداراضي 1.5 شامل كوههاي نسبتا مرتفع تا مرتفع است كه از مواد آهكي و متامورفيكي (دگرگوني) تشكيل شده معمولاً به صورت بيرون زدگيهاي سنگي و صخره هايي برونزد دارند و اغلب بدون خاك بوده و در صورت وجود بسيار كم عمق و گاهي نيمه عميق سنگريزه دار است در اين واحداراضي پوشش درختان جنگلي در حد كم تا نسبتازياد و به صورت پراكنده و پوشش گياهي نيز در حد كم تا متوسط مشاهده مي شود.

به دليل وجود پوشش گياهي دراين واحداراضي اغلب دامداران از آن به عنوان چراگاه فصلي استفاده مي كنند چون از قابليت خيلي كمي براي چراي دام برخوردار است.اين واحد اراضي داراي شيب و پستي و بلندي و در بعضي از قسمتها فاقد خاك است مي توان با كنترل چرا و حفظ و احياء پوشش گياهي آن را مورد استفاده قرار داد.وسعت اين واحد اراضي در حدود 64/174 كيلومترمربع است كه 24/0درصد مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحداراضي 1.6

واحد اراضي 1.6 كوههاي كم ارتفاع تا نسبتا مرتفع را در بر مي گيرد كه اغلب از مواد كنگلومرايي، ماسه سنگ و فليش تشكيل شده و در بعضي قسمتها نيز داراي مقداري گچ است خاك اين واحد بسيار كم عمق تا كم عمق غير يكنواخت بوده و معمولاً همراه با سنگريزه ها ديده مي شود كه معمولا پوشش گياهي آن بسيار كم بوده چراي آن نيز غير اتفاقي است.

همچنين نيز به دليل پستي و بلندي و شيب زياد داراي فرسايش نسبتا بالايي است واغلب قابليت بسيار كمي براي چراي اتفاقي در بعضي قسمتها دارد و با عمليات احياء پوشش گياهي در جهت جلوگيري از فرسايش خاك مي توان ازآن استفاده كرد اما در حال حاضر جزء اراضي باير قلمداد شده و استفاده بسيار كمي به صورت چراي اتفاقي در بعضي قسمتها دارد. وسعت اين واحد اراضي در حدود 83/2140 كيلومترمربع است كه 3 درصد از كل مساحت كل استان رادربر مي گيرد.


- واحد اراضي 1.7

اين واحداراضي كوههاي مرتفع تا قلل تيز را در بر مي گيرد كه از مواد آهكي و سنگهاي دگرگوني تشكيل شده كه در دامنه هاي جنوبي داراي شيب بسيار تندو فاقد خاك،اما در دامنه هاي شمالي اغلب داراي خاك خيلي عميق تا كم عمق همراه با سنگريزه و با بيرون زدگيهاي سنگي است.

در قسمتهاي شمالي اين واحد پوشيده از درختان جنگلي با تراكم خيلي كم تا نسبتا زياد است و دردامنه هاي جنوبي به دليل شيب زياد هيچ گونه پوشش گياهي ديده نمي شود.به همين دليل فرسايش درآن بسيار شديد است . در راستاي حفظ منابع آب وخاك در دامنه هاي شمالي مي بايست ازقطع درختان جلوگيري كرده و بااحيا پوشش گياهي جلو تخريب و فرسايش را گرفت.ازاين واحداراضي مي توان به عنوان زيستگاه وحش استفاده كرد.وسعت اين واحد اراضي درحدود 60/1926 كيلومترمربع است كه 7/2 درصد كل مساحت استان را دربر مي گيرد.

- واحداراضي 2.1

واحداراضي 2.1 شامل تپه هاي نسبتا مرتفع با بيرون زدگيهاي سنگي متشكل از سنگهاي آهكي و نيز آميزه هاي رنگي و فليش است.اين واحد اراضي اغلب بدون خاك يا خاك خيلي كم عمق و در بعضي نقاط غير يكنواخت است.به دليل شيب زياد و پستي و بلندي اغلب بدون پوشش گياهي يا بندرت پوشش گياهي خيلي كمي در بعضي دامنه ها و دره ها مشاهده مي شود به همين دليل فرسايش درآن بسيار زياد مي باشد. وسعت اين واحد اراضي در حدود 13/476 كيلومتر مربع است كه 6/2 درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد.

- واحد اراضي 2.2

شامل تپه هاي متشکل از مواد کنگلومراي، اغلب با قلل مدور با خاک خيلي کم عمق تا کم عمق غير يکنواخت و سنگريزه دار با پوشش گياهي کم. از محدوديتهاي مهم اين واحد اراضي کمي عمق خاک و وجود سنگرزه زياد، شيب و پستي و بلندي و فرسايش نسبتاً زياد مي توان اشاره کرد. در حال حاضر قابليت کم براي چراي اتفاقي و فصلي دارد. براي اصلاح آن علاوه بر کنترل فرسايش از چراي بي رويه هم بايد جلوگيري کرد و به احياء مراتع پرداخت. وسعت اين واحد اراضي در حدود 34/926 كيلومتر مربع است كه 3/1 درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحد اراضي 2.3

شامل تپه هاي با بيرون زدگي سنگي زياد و اغلب با قلل تيز، متشکل از مواد آهکي، آميزه هاي رنگي،فليش، کنگلومرا و مواد گچي. بدون خاک ولي بعضي دامنه ها و دره ها داراي خاک خيلي کم عمق تا کم عمق سنگريزه دار مي باشند. اين واحد اراضي بدون پوشش گياهي بوده ولي در بعضي دامنه ها و دره ها پوشش گياهي کمي وجود دارد. در حال حاضر جزء اراضي باير و بصورت چراي اتفاقي استفاده مي شود و براي اصلاح آن بايد فرسايش خاک را کنترل کرد و از چراي بي رويه هم جلوگيري شود. وسعت اين واحد اراضي در حدود 54/4866 كيلومتر مربع است كه 7 درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحد اراضي 2.4

شامل تپه هاي متشکل از مواد سست مارني، سيليسي و تشکيلات گچي با بريدگيهاي زياد كه در بعضي قسمتها لايه هايي از كنگلومرا بر روي مارن مشاهده مي شود. اين واحد اراضي معمولاً بدون خاك يا با خاك كم عمق است كه با شوري زياد ونيز توده هاي گچي همراه است.به دليل فقدان پوشش نيز از گياهان مقاوم به شوري آن هم به صورت پراكنده و در بعضي مناطق تك درختها يي نيز مشاهده مي شود.در عين حال به دليل شيب زياد و پستي و بلندي،فرسايش خندقي و شياري در آن بسيار زياد است و در حال حاضر جزء اراضي باير به حساب مي آيد.براي استفاده از آن مي بايست جلو فرسايش با استفاده از حفاظت حوزه آبخيز گرفته شود.وسعت اين واحد اراضي در حدود 4/5812 كيلومتر مربع است كه 1/8 درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحد اراضي 2.6

واحد اراضي 2.6 شامل تپه هايي است با قلل مدور سطوح بريده موازي از بقاياي فلاتهاي قديمي متشكل از مواد كنگلو مرايي و آهكي و فليش با تجمع گچ در بعضي نقاط است.اين واحد اراضي داراي خاك بسيار كم عمق و غير يكنواخت است.به دليل عمق كم و شوري خاك در بعضي قسمتها با تجمع نمك و نيز شيب زياد و پستي و بلندي اغلب بدون پوشش گياهي بسيار كمي همراه است به همين خاطر فرسايش در اين واحد اراضي زياد و به صورت خندقي مشاهده مي شود و قابليت بسيار كمي براي چراي اتفاقي در بعضي قسمتها دارد،به همين لحاظ در حال حاضر جزء اراضي باير محسوب مي شود.وسعت اين اراضي در حدود 59/6583 كيلومترمربع است كه 1/9 درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحد اراضي 2.7

اين واحد اراضي گنبدهاي نمكي را شامل مي شود كه متشكل از تشكيلات هرمز با بريدگيهاي و افتادگيهاي زياد ، در بعضي مناطق شامل كوههاي كم ارتفاع نيز مي شود.اين واحد اراضي اغلب بدون خاك و بندرت خاك كم عمق و در بعضي مناطق به دليل وجود رگه هاي نمك با شوري زياد همراه است و نيز به دليل فقدان خاك و نيز شيب زياد اغلب بدون پوشش گياهي خيلي كم به صورت پراكنده است. فرسايش در آن بسيار زياد بوده و در حال حاضر جزء اراضي باير محسوب مي شود.وسعت اين واحد اراضي حدود 43/904 كيلومتر مربع است كه 2/1درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد .


- واحد اراضي3.1

واحد اراضي 3.1شامل فلاتهاو تراسهاي فوقاني متشكل ازمواد مختلف با پستي و بلندي زياد كه برروي تشكيلات واريزه اي ورودخانه اي قرار دارد و در بعضي مناطق بريدگيهاي عميقي نيز درآن مشاهده مي شود خاك اين واحد كم عمق تاعميق سنگريزه دار با بافت سبك تا متوسط است و به دليل كمي عمق خاك و وجود سنگريزه، پوشش گياهي آن كم و به تبع آن از فرسايش پذيري زيادي برخوردار و از نظر قابليت نيز قابليت خيلي كمي براي چراي اتفاقي و فصلي دارد. براي حفظ منابع آب و خاك اين واحد مي بايست تحت حفاظت قرارگرفته و چرا در آن تحت كنترل قرار گيرد.اين واحداراضي در حال حاضر به زير كشت غلات ديم اختصاص دارد.وسعت اين واحد درحدود75/1566 كيلومترمربع است كه 2/2 درصداز كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحد اراضي 3.2

اين واحد شامل فلاتهاوواريزه هاي بادبزني شكل سنگريزه دارقديمي است.ضمن اينكه باشيب ملايم وپستي وبلندي كه تجمع گچ نيز دربعضي مناطق مشاهده مي شود.خاك اين واحدعميق تانيمه عميق سنگريزه دار با بافت سبك تا متوسط است كه به دليل كمي عمق خاك و وجود سنگريزه پوشش گياهي آن كم و گاهي متوسط است و قابليت كمي براي چراي فصلي دارد، البته درسطوح بسيار كوچكي زراعت و باغداري مشاهده مي شود.دراين واحداراضي فرسايش آبي و بادي ديده مي شود.براي حفظ منابع ارضي حفاظت خاك و كنترل چرا واحياي مراتع الزامي است تاخاك كمتر مورد فرسايش قرار گيرد واين واحد اراضي درحدود 79/2682 كيلومترمربع است كه7/3 درصداز كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


واحداراضي 3.3


اين واحد شامل فلاتهايي با پستي و بلندي و متشكل از رسوبات قديمي دريايي شامل مواد رسوبي سنگريزه دار برروي مارن با افتادگيهاو بريدگيهاي نسبتاً زياد كه داراي دامنه اي صاف و شيبدار و افتادگيهاي كه پوشش گياهي محدود و در دامنه هاي نسبتا صاف كه همراه باتكدرختهاي جنگلي باشد.دراين واحد اراضي فرسايش دردامنه هاي كم شيب كم تانسبتا زياد و دامنه هاي با شيب تند بسيار شديد بوده و درحال حاضر به صورت بايراست و مي بايست خاك تحت حفاظت قرارگرفته و پوشش گياهي حفظ واحيا شود.اين واحد اراضي درحدود 97/1051 كيلومترمربع وسعت دارد كه 5/1 درصد كل مساحت استان رادر بر مي گيرد.


واحداراضي 3.4


اين واحد اراضي شامل واريزه هاوآبرفتهاي بريده قديمي،پستي و بلندي و متشكل از مواد مارني آهكي و گچي مي باشد. خاك اين واحد كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه دار با بافت سبك تا متوسط، مخلوط با گچ و نمك است،به دليل پستي و بلندي و كمي عمق خاك و وجود سنگريزه ها و نيز تجمع گچ و املاح در بعضي مناطق پوشش گياهي به صورت گياهان مقاوم به شوري خيلي كم تا كم مشاهده مي شود.البته در بعضي مناطق غربي استان در سطوح كوچكي زراعت ديم انجام مي گيرد. فرسايش در اين واحد اراضي به صورت خندقي است و قابليت بسيار كمي براي چراي دام به صورت فصلي آن هم در سطوح كوچك دارد.در نتيجه مي بايست تحت حفاظت خاك و نيز كنترل چرا قرار گيرد تااز فرسايش خاك جلوگيري شود.وسعت اين واحد در حدود 13/11703 كيلومتر مربع است كه4/2 درصداز كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


- واحد اراضي 3.5


واحداراضي فوق شامل فلاتها و تراسهاي فوقاني و آبرفتهاي سنگريزه دار قديمي با پستي و بلندي كم و شيب نسبتا ملايم، كه در بعضي قسمتها تپه هاي شني تثبيت شده جزء اين واحد محسوب مي شود.خاك اين واحد نيمه عميق تا عميق با بافت سبك تا متوسط است.

پوشش گياهي اين واحد اراضي از درختچه هاي جنگلي كم و پراكنده در بعضي مناطق نسبتا متراكم بوده و نيز گياهان مرتعي عمدتاً ديده مي شود0 فرسايش در اين واحد اراضي آبي و بادي است در نتيجه قابليت بسيار كمي براي چراي دام دارد اما براي زيستگاههاي حيات وحش از قابليت نسبي برخوردار است. اين واحد اراضي نيز مي بايد در مقابل فرسايش مورد حفاظت خاك قرار گرفته و علاوه بر كنترل چراي دام و پوشش گياهي آن نيز احياء شود. اين واحد اراضي در حدود 52/652 كيلومتر مربع مساحت دارد كه 9/0 در صد ازكل مساحت استان را در بر مي گيرد.


واحد اراضي 4.1

اين واحداراضي 1/4 شامل دشتهاي دامنه اي باشيب ملايم وپستي وبلندي كم كه خاك آن عميق تاخيلي عميق بابافت متوسط تاسنگين بدون شوري ياباشوري كم كه دربعضي نقاط داراي لكه هايي باشوري زياداست.اراضي آن اغلب تحت كشت زراعتهاي آبي وباغ است كه درقسمتهاي غربي استان درسطوح كوچكي به زيركشت ديم اختصاص داده شده است.درنتيجه اين واحداراضي داراي قابليت كم تامتوسط براي زراعتهاي آبي وباغ است.تسطيح اراضي واحداث شبكه آبرساني دربعضي قسمتها از جمله عمليات عمراني موردنياز براي اين واحداست. وسعت اين واحداراضي در حدود 92/523 كيلو مترمربع است كه 7/0 درصداز كل مساحت استان رادربر مي گيرد.


واحداراضي4.2

اين واحداراضي شامل دشتهاي دامنه اي باشيب ملايم و پستي و بلندي كم كه داراي خاك عميق تا بسيار عميق بابافت متوسط تا سنگين و شوري نسبتازياد تا زياد و در بعضي قسمتها سطح آب زيرزميني بالاست. قسمتهايي ازاين واحداراضي تحت كشت زراعتهاي آبي و باغ بوده و در بعضي قسمتها كه با پستي و بلندي و شوري قليائيت خاك و نيز محدوديت زهكشي همراه است به صورت باير است.اين واحد اراضي به طور كلي، قابليت خيلي كم تاكم براي زراعتهاي آبي مقاوم به شوري دارد.براي واحد اراضي مزبور تسطيح اراضي، شستشوي املاح و اصلاح اراضي و نيز احداث شبكه آبرساني واحتمالاً زهكشي در بعضي قسمتها پيشنهاد مي شود. اين واحد در حدود 95/1745 كيلومترمربع وسعت دارد كه 4/2 درصد از كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


واحداراضي 6.1


واحداراضي 6.1 شامل اراضي پست مسطح ساحلي با شيب بسيار ملايم كه اغلب تحت تاثير جذر و مد بوده و دربعضي قسمتها به وسيله شن پوشيده شده است خاك اين واحد بسيار عميق و داراي بافت متوسط تا سنگين و شوري زياد تانسبتاً زياد مي باشد.اغلب بدون پوشش گياهي يا باپوشش گياهي كم بخصوص گياهان شورپسند است. در بعضي قسمتهاي ساحلي جنگلهاي حرا مشاهده مي شودو بندرت زهكشي وجود دارد.در حال حاضر اين زمينها جزء زمينهاي باير محسوب مي شود.وسعت اين واحد ارزاضي درحدود 1280 كيلومترمربع است كه 8/1درصد كل مساحت استان را در بر مي گيرد.


واحداراضي 6.2


شامل اراضي پست و نسبتاًمسطح و فرورفتگيهاي آبگير است.خاك اين واحداراضي خيلي عميق با بافت ريز و شوري نسبتا زياد تا زياداست كه داراي سطوح پف كرده و شور زده يا سخت است. به دليل شوري و قليائيت اغلب فاقدپوشش گياهي يا با پوشش گياهي كم در بعضي نقاط است. سطح آب زيرزميني در اين واحد اراضي در بعضي قسمتها بالاست و خطرآبگيري و نيز محدوديت زهكشي دارد.درحال حاضر جزء اراضي باير محسوب مي شود. وسعت اين اراضي در حدود 29/261 كيلومترمربع است كه4/0 درصداز كل مساحت استان رادر بر مي گيرد.


واحداراضي 7.1

اين واحداراضي شامل دشتهاي سيلابي نسبتامسطح باشيب ملايم و پستي و بلندي كم و بسترهاي سيلابي كم عمق كه داراي خاك خيلي عميق با بافت متوسط تاسنگين وشوري كم تا نسبتا زياد و تعداد زيادي آبراهه هاي كم عمق فرسايشي است.پوشش گياهي آن كم ودربعضي قسمتها تجمع درختان جنگلي بخصوص درحاشيه آبراهه ها مشاهده مي شود. درحال حاضر زراعت آبي درسطوح كوچك انجام مي گيرد بعلاوه درمناطق غربي استان،ديمكاري نيز درسطوح كوچك صورت مي گيردو نيز قابليت چراي فصلي و اتفاقي رادارد.نوع فرسايش درآن بادي و آبي است. اين واحداراضي درحدود 15/2882 كيلومترمربع وسعت دارد كه4 درصد كل مساحت اراضي استان را شامل مي شود.


- واحداراضي 7.2

واحد اراضي 7.2 شامل دشتهاي سيلابي تقريبا مسطح با شيب ملايم و پستي و بلندي كم داراي خاك خيلي عميق بابافت متوسط تاسنگين وشوري وقليائيت زيادتاخيلي زياد، سطح آب زيرزميني دراين واحد نيزدربعضي قسمتهابالاست.پوشش گياهي آن كم وبه صورت پراكنده است. البته درسطوح بسيار كوچكي زراعت نيزانجام مي گيرد. قابليت چراي اتفاقي دارد. قابليت كلي استفاده ازآن تقريباً نامشخص است ونياز به مطالعات بيشتري است.اين واحداراضي درحدود29/2366 كيلومترمربع است كه 3/3 درصدازكل مساحت اراضي استان راشامل مي شود.


- واحد اراضي7.3

اين واحداراضي شامل دشتهاي سيلابي تقريباًمسطح باشيب بسيارملايم وخاك خيلي عميق بابافت سنگين تامتوسط وشوري نسبتاًزياد كه دربعضي قسمتهاشوري آن زياداست وبافت خاك نيز گاهي سبك است.اين واحداراضي عموماًزيركشت زراعت آبي وديم غلات قراردارد وقابليت نسبتاً كمي براي زراعتهاي آبي دارد.البته پس ازعمليات عمراني براي زراعتهاي آبي نسبتاًمناسب خواهدبود.بهترين عمليات عمراني براي زراعتهاي آبي نسبتا مناسب خواهد بود.بهترين عمليات عمراني براي اين واحد شستشوي املاح واصلاح اراضي است. وسعت اين واحداراضي درحدود54/562كيلومترمربع است كه 8/0 درصد ازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


واحداراضي 7.5

شامل دشتهاي سيلابي نسبتاًمسطح باپستي وبلندي كم،داراي خاك خيلي عميق بابافت متوسط تا سنگين وشوري كم تانسبتاًزياداست كه اغلب داراي پوشش درختان جنگلي باتراكم كم تانسبتا زياد است البته زراعت درسطوح كوچكي انجام مي گيرد.فرسايش وافزايش بادي نيز درآن صورت مي پذيرد. اين واحدقابليت كمي براي چراداردكه درآن مي بايست خاك تحت حفاظت قرارگرفته وچرا كنترل و مراتع نيز احياشده تاخاك كمتر فرسايش پيدا كند. وسعت اين واحد اراضي در حدود 31/586 كيلومترمربع است كه81/ درصد ازكل مساحت اراضي استان را در بر مي گيرد.


واحداراضي 8.1

اين واحداراضي شامل واريزه هاي سنگريزه دار با پستي وبلندي كم وشيب ملايم كه داراي خاك كم عمق تانيمه عميق سنگريزه دارواغلب بابافت سبك كه بيشتر شامل واريزه هاي فوقاني است.پوشش گياهي اين واحد اراضي كم وقابليت خيلي كمي براي چراي اتفاقي وفصلي داردتوصيه مي شودخاك اين واحدنيزتحت حفاظت قرارگرفته ومراتع نيز احياشود. وسعت اين واحداراضي درحدود74/760كيلومترمربع است كه 06/1درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


واحداراضي 8.2


اين واحد اراضي شامل واريزه هاي سنگريزه دار بخش مياني ملايم وپستي وبلندي كم كه داراي خاك نيمه عميق تاعميق سنگريزه دار با بافت سبك تامتوسط وپوشش گياهي كم تامتوسط كه دربعضي نقاط داراي پوشش پراكنده درختان جنگلي ياجنگلكاري شده است دراين واحداراضي دربعضي نقاط درسطوح كوچك زراعت ديم انجام مي پذيرد.نوع فرسايش درآن بيشتر به صورت آبي است. اين واحدقابليت كم تانسبتاخوبي براي چراي اتفاقي فصلي دارندودرآن بايد چراي دام بيشترتحت كنترل قرارگرفته ومراتع احياشود.اين واحداراضي درحدود 88/1974 كيلومترمربع است كه 7/2درصد از كل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 8.3

اين واحد اراضي شامل واريزه هاي سنگريزه دار بخش انتهايي ملايم وپستي وبلندي كم است كه خاك آن نيمه عميق تاعميق سنگريزه دار با بافت متوسط تاسبك است،پوشش گياهي كم تامتوسط ودربعضي نقاط زراعت آبي وباغداري رايج است.به دليل پستي وبلندي فرسايش خاك زياد است و درنتيجه مي بايست خاك آن حفاظت شده وزمين نيز تسطيح شود.اين واحداراضي قابليت كمي براي چراي فصلي واتفاقي ونيز براي زراعت واحداث باغ دارد. وسعت اين واحد اراضي درحدود 19/312 كيلومترمربع است كه41/0 درصد از كل مساحت اراضي استان را در بر مي گيرد.


- واحداراضي 8.4


اين واحداراضي شامل واريزه هاي سنگريزه دارحاصل ازفرسايش وانتقال گنبدهاي نمكي وتشكيلات هرمزاست كه خاك آن كم عمق تانيمه عميق سنگريزه داربابافت سبك تامتوسط وشوري زيادتاخيلي زياداست ومعمولا اطراف آبراهه ها شوره زده،اغلب بدون پوشش گياهي خيلي كم وگياهان مقاوم به شوري رشد دارد. براي حفاظت ازخاك اين واحد مي بايست باطرحهايي جلو انتقال شوري به اراضي مجاورتاحدامكان گرفته شود.درحال حاضر اين واحد جزءاراضي باير به حساب مي آيد ومساحت آن در حدود 36/732كيلومترمربع است 1 درصد ازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 8.5

اين واحداراضي شامل واريزه هاي سنگريزه دارباشيب وپستي وبلندي كم وتعدادزيادي آبراهه هاي كم عمق موازي هم است كه دربعضي قسمتها به وسيله شن پوشيده شده است. خاك آن عميق سنگريزه داربابافت متوسط وداراي پوشش گياهي ازنوع درختان ودرختچه هاي جنگلي كه نسبتاًمتراكم ونيزپوشش گياهان مرتعي كم است فرسايش درآن به صورت آبي وبادي بوده ودرحال حاضر قابليت كمي براي چراي فصلي واتفاقي دارد و مي تواند پس ازحفاظت خاك حفظ واحياپوشش گياهي به عنوان زيستگاه وحش ونيزباقابليت كم براي چراي كنترل مورداستفاده قرارگيردوسعت اين واحداراضي در حدود21/70كيلومترمربع است كه 09/0 درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحد اراضي9.1

شامل آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه دارباشيب ملايم وپستي وبلندي كم،كه دربعضي نقاط بستر سنگلاخي رودخانه رادربرمي گيرداست.خاك آن كم عمق تانيمه عميق سنگريزه داربابافت سبك تا متوسط،پوشش گياهي آن كم تامتوسط ودربعضي نقاط درختچه هايي به چشم مي خورد.درحال حاضر به عنوان چراگاه فصلي مورداستفاده قرارمي گيردوازقابليت كمي برخورداراست.وسعت اين واحداراضي درحدود35/329كيلومترمربع است كه 42/0 درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 9.5

شامل آبرفتهاي بادبزني شكل سنگريزه دارباشيب ملايم وپستي كم تامتوسط است كه تعدادزيادي آبرهه هاي كم عمق دارد.خاك اين واحداراضي نيمه عميق تاعميق همراه بامقدار زيادي سنگريزه وبا شوري كم وبافت سبك تامتوسط است كه دربعضي نقاط به وسيله شن گرفته شده است.پوشش گياهي آن كم تامتوسط بادرختان جنگلي باتراكم نسبتا كم كه البته دربعضي نقاط تراكم درختان نسبتا زياد و دربعضي نقاط درسطوح كوچكي باغهايي احداث شده است.دراين واحداراضي فرسايش نسبتا زيادبوده وخطرهاي سيلگيري آن راتهديدمي كند.اين واحدقابليت كمي براي چراي تحت كنترل دارد . وسعت اين واحداراضي درحدود 84/194 كيلومترمربع است كه 3/0 درصدازكل مساحت اراضي استان را دربرمي گيرد.


- واحداراضي 1C

شامل تپه هاي مارني وفلاتهاوواريزه هاي گچي وآهكي باپستي وبلندي كم وشيب ملايمي كه داراي پوشش خاكي كم عمق تاعميق مخلوط باگچ وواريزه ها وعمدتاً بدون پوشش گياهي بسياركم است. اين واحد درحال حاضر قابليت بسياركمي دارد وجزء اراضي بايرمحسوب مي شود.وسعت آن درحدود02/352 كيلومترمربع است كه5/0 درصد ازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 2C


اين واحداراضي شامل تپه هاوفلاتهاوتراسهاي فوقاني باخاك خيلي كم عمق تانيمه عميق وبافت متوسط، پوشش گياهي آن كم وگاهي متوسط با زراعت وباغ دربعضي نقاط ونيز درختچه هايي با پراكندگي زياددرآن به چشم مي خورد.فرسايش آبي وبادي وپستي وبلندي ازعوامل محدودكننده دراين واحد محسوب مي شود. به همين دليل اراضي آن جزءاراضي باير محسوب مي شودوسعت اين واحداراضي درحدود72/1641 كيلومترمربع است كه 3/2درصدازكل مساحت اراضي استان رادربر مي گيرد.


- واحداراضي 3C

شامل مجموعه تپه هاي مارني ودشتهاي سيلابي واراضي پست وشور باپوشش خاكي نيمه عميق تا عميق شوركه عموماً بدون پوشش گياهي ياباپوشش بسياركم است.به علت اينكه اين واحداراضي با محدوديت شوري زياد، خطر سيلگيري وپستي وبلندي مواجه است, جزء اراضي باير محسوب مي شود. وسعت اين واحد اراضي درحدود64/352كيلومترمربع است كه 5/0 درصدازكل مساحت اراضي استان را دربرمي گيرد.


- واحداراضي 4C


اين واحدشامل تپه هاي متشكل ازموادمارني ونيزدشتهاي سيلابي باشيب ملايم وپستي وبلندي كم و بسترهاي سيلابي كم عمق كه داراي خاك عميق بابافت متوسط تاسنگين وشوري وقليائيت زياد تاخيلي زياد گاهي همراه باگچ وپوشش گياهي كم وبسيارپراكنده وبعضي قسمتهاتجمع درختان جنگلي بخصوص درحاشيه آبراهه هااست.دراين واحداراضي نيزخطرسيلگيري وفرسايش آبي وبادي زياداست وقابليت كمي براي چراي فصلي دارد.وسعت اين واحداراضي درحدود44/402 كيلومترمربع است كه 56/0 درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 5C


اين واحدشامل تپه هاي متشكل از موادكنگلومرايي وآهكي ونيز واريزه هاي سنگريزه دارفوقاني باپستي وبلندي كم وشيب ملايم،خاك آن كم عمق تانيمه عميق سنگريزه دارغيريكنواخت واغلب بابافت سبك و داراي پوشش گياهي خيلي كم تاكم است.فرسايش آبي (خندقي) وپستي وبلندي ازعوامل محدودكننده محسوب مي شودوقابليت بسياركمي براي چراي فصلي واتفاقي دارد. وسعت اين واحداراضي درحدود 74/131 كيلومترمربع است كه2/0 درصدازكل مساحت استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 6C


اين واحداراضي شامل تپه هاوفلاتهاوواريزه هاي قديمي متشكل ازموادمختلف باشيب وپستي وبلندي زيادباخاك كم عمق تاعميق سنگريزه داروغيريكنواخت بابافت سبك تامتوسط،پوشش گياهي نيز در اين واحدكم است وقابليت خيلي كمي براي چراي اتفاقي دارد. وسعت اين واحد اراضي درحدود58/132 كيلومترمربع است كه 21/0درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 7C

اين واحداراضي شامل فلاتهاوواريزه هاي سنگريزه دار قديمي متشكل ازموادمختلف وباپستي وبلندي نسبتاًزياد،دربعضي نقاط باتجمع گچ كه خاك آن خيلي كم عمق تاعميق سنگريزه دار است وعموماً بدون پوشش گياهي يا باپوشش گياهي كم وقابليت خيلي كم براي چراي فصلي واتفاقي داردوتقريباًدر حال حاضر جزء اراضي باير محسوب مي شود. وسعت اين واحداراضي درحدود77/303كيلومترمربع است كه4/0 درصداز كل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 8C


اين واحداراضي شامل فلاتها و واريزه هاي سنگريزه دارقديمي ونيز قسمتهاي انتهايي واريزه هاي سنگريزه دار وتجمع گچ دربعضي نقاط وشيب ملايم وپستي وبلندي كم وخاك نيمه عميق تاعميق سنگريزه دار،پوشش گياهي كم تامتوسط وزراعت باغ درسطوح كوچك است. كمي عمق خاك و وجود سنگريزه ونيز پستي وبلندي ازعوامل محدودكننده اين واحداست. درحال حاضر قابليت كمي براي چراي فصلي واتفاقي ونيز زراعت واحداث باغ دارد.وسعت اين واحددرحدود 16/125 كيلومتر مربع است كه 1/0 درصداز كل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 9C

اين واحداراضي شامل دشتهاي سيلابي باشيب ملايم وپستي وبلندي كم وبسترهاي كم عمق است كه داراي خاك خيلي عميق باشوري كم تازيادبابافت متوسط تاسنگين ونيزپوشش گياهي كم وزراعت در بعضي قسمتها ونيز درحاشيه آبراهه هادرختان جنگلي مشاهده مي شود.اين واحدقابليت خيلي كم براي زراعتهاي باغ است. وسعت اين واحداراضي درحدود 64/413 يلومترمربع است كه6/0 درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي 1X

اين واحدشامل بسترپهن رودخانه هاي فصلي است كه اغلب بدون خاك وشامل سنگ وسنگريزه، نوع پوشش گياهي به صورت درخت ودرختچه درحاشيه رودخانه ودربعضي نقاط كشاورزي واحداث باغ در حاشيه رودخانه ديده مي شود.امابه طوركلي،جزءاراضي باير محسوب مي شودوسعت اين واحد اراضي درحدود94/545 كيلومترمربع است كه 7/0 درصدازكل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


-واحداراضي 2X

اين واحدشامل شنهاي ساحلي اغلب تثبيت نشده كه فاقدخاك است وبه دليل حركت شنهاي روان درحال حاضرجزءاراضي باير محسوب مي شودمساحت اين واحداراضي درحدود95/367 كيلومترمربع است عمليات عمراني لازم براي اين واحداراضي تثبيت شنهاي روان است كه 5/0 درصداز كل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.


- واحداراضي M


واحداراضي M،اراضي مانداي است كه درحدود7/109 كيلومترمربع وسعت دارد كه15/0درصداز كل مساحت اراضي استان رادربرمي گيرد.

neda آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردش, گردشگري, بیابان, درباره طبيعت, طبيعت, طبيعت و توريسم, طبيعت گردي


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است