قدیمی 24-02-2011, 09:38 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
emily آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 956   (نمایش پست ها)
تشکر: 4
25 بار در 22 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Film مستند BBC Planet Earthمستند BBC Planet Earth

BBC Planet Earth ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻣﺴﺘﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه،اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﻣـﺪت ۵ ﺳـﺎل ﺗﻮﺳـﻂ Alastair Fothergill و ۴٠ ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ھﻤﺮاھﺶ، در ٢٠۴ ﻧﻘﻄﻪ از ۶٢ ﮐﺸﻮر جهان ﺑﺎﺑﻮدﺟﻪ ای در ﺣﺪود ٢۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ David Attenborough راوی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎس مشهور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ١١ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ١٠ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌـﺪی ﺑﻄـﻮر ﻣﻔﺼـﻞ و ﺑـﺎ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑـﻪ آﻧها ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ھﺮ ﮐﺪام از ١٠ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

در اﯾﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺠﯿﺐ ، ﺑﺎ روش ھﺎی اﺑﺘﮑﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ و ﺣـﯿﺮت اﻧﮕـﯿﺰ از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎدﯾﺪه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن آن ھﺎ ھﺮ ﺑﯿﻨﻨـﺪه ای را بهت زده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ھﺪف ﺗهیه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرت واﻗﻌﯿﺴﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮی از ﺣﯿـﺎت وﺣـﺶ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ دﯾﺪن آن ھﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮑﺎر ﯾﮏ ﻓﯿﻞ تنها ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮھﺎ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺧﺮس ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮازھﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ...
ھﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ١١ ﻗﺴﻤﺖ Planet Earth در ﺣﺪود ۴٨ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ به همراه آن قسمت دوازدهم ﺑﺎ ﻋﻨﻮانPlanet Earth:Diaries ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ از ﺗﺠهیزات ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﺑﻌﻀﯽ روﯾﺪادھﺎی آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد (ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ)


اﺳﺎﻣﯽ ١١ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

) From Pole to Poleاز ﻗﻄﺐ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ)
Mountains (ﮐﻮهھﺎ)
Fress Water ( آبھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ)
Caves (ﻏﺎرھﺎ)
Deserts (ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ)
Ice Worlds (ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎی ﯾﺨﯽ)
GreatPlains (دﺷﺖ ھﺎی وﺳﯿﻊ)
Jungles (ﺟﻨﮕﻞ ھﺎ)
Shallow Seas ( آبھﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ)
Seasonal Forests (ﺑﯿﺸﻪ ھﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ)
OceanDeep (اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس)

Planet Earth ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ٩٫٨ از ١٠ در رده ﺑﻨﺪی IMDB ، ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺶ از ١٠ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (4ﺟﺎﯾﺰه Emmy) و ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﺮای ١٠ ھـﺎی ﺟﺎﯾﺰه دﯾﮕﺮ ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺻﺪر ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ھﺎی ﺷﺒﮑﻪ Discovery،ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، ﺗﺼﻮﯾـﺮی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ از ﺣﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ھﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ای را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

این مجموعه در فرمت DivX و با کیفیتی فوق العاده برای علاقمندان به برنامه های حیات وحش تهیه و آماده گردیده است.


emily آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
مستند, مستند حیات وحش, گردشگری, زنده ماندن در طبیعت, طبیعت, طبیعت و توریسم, طبیعت گردی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است