قدیمی 26-02-2011, 09:50 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
kodiak آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 501   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
15 بار در 14 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
P Go م‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ت‍ب‍ريزم‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ت‍ب‍ريز ، پژواک طبيعت جانوري ايران


‌اي‍ن‌ م‍وزه‌ ب‍‍ا م‍س‍‍اح‍ت‌ 200 م‍ت‍رم‍رب‍‍ع‌ ، 354 ن‍م‍ون‍ه‌ ش‍‍ام‍ل‌ ، 40 گ‍ون‍ه‌ پ‍س‍ت‍‍ان‍د‌ار، 51 گ‍ون‍ه‌ پ‍رن‍ده‌ ، 13 گ‍ون‍ه‌ خ‍زن‍ده‌ ، 9 گ‍ون‍ه‌ ‌آب‍ز‌ي‌ ، دو ن‍و‌ع‌ س‍ن‍گ‍و‌اره‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از س‍خ‍ت‌ پ‍وس‍ت‍‍ان‌ و ب‍ن‍دپ‍‍اي‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د.

‌از ‌اي‍ن‌ ت‍‍ع‍د‌اد گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍‍ان‍ور‌ي‌ ت‍‍اک‍س‍ي‍درم‍‍ي‌ ش‍ده‌ (روش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ح‍ف‍ظ م‍وج‍ود‌ات‌ زن‍ده‌ ب‍‍ي‌ ج‍‍ان‌ در ظ‍ا‌ه‍ر طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ )، چ‍‍ه‍‍ارگ‍ون‍ه‌ ش‍‍ام‍ل‌ س‍ي‍‍اه‌ خ‍روس‌ ق‍ف‍ق‍‍از‌ي‌ ، ش‍وک‍‍ا(گ‍وزن‌ ک‍وچ‍ک‌ )، ش‍‍اه‌ ب‍وف‌ (ج‍‍غ‍د) و گ‍رب‍ه‌ وح‍ش‍‍ي‌ نيز که از گونه هاي نادر جانوري بوده ،‌ ب‍ه‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ م‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ت‍ب‍ري‍ز ‌اف‍زوده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

ن‍م‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍وج‍ود ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍م‍‍ام‌ ب‍دن‌ ، ن‍ي‍م‍ه‌ ب‍دن‌ ، س‍ر و گ‍ردن‌ و ‌اس‍ک‍ل‍ت‌ ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ي‌ ب‍رچ‍س‍ب‌ م‍ش‍خ‍ص‍‍ات‌ ش‍‍ام‍ل‌ ،ن‍‍ام‌ ،ن‍‍ام‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ي‌ ،رژي‍م‌ ‌غ‍ذ‌اي‍‍ي‌ ،ز‌اد‌آور‌ي‌ ،پ‍ر‌اک‍ن‍ش‌ ج‍‍غ‍ر‌اف‍ي‍‍اي‍‍ي‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍‍ه‍ي‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د، در م‍وزه‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ي‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د.

م‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ت‍ب‍ري‍ز در س‍‍ال‌ 1372 در ‌اد‌اره‌ ک‍ل‌ ح‍ف‍‍اظت‌ ‌از م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ ‌آذرب‍‍اي‍ج‍‍ان‌ ش‍رق‍‍ي‌ در خ‍ي‍‍اب‍‍ان‌ ‌آب‍رس‍‍ان‌ ‌اي‍ن‌ ش‍‍ه‍ر ت‍‍اس‍ي‍س‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌اي‍ن‌ م‍وزه‌ د‌ار‌ا‌ي‌ ي‍ک‌ ‌غ‍رف‍ه‌ م‍‍اک‍ت‌ د‌اي‍ن‍‍اس‍ور‌ه‍‍ا‌ي دور‌ان‌ دوم‌ زم‍ي‍ن‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ي‌ و م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ت‍‍ع‍د‌اد‌ي‌ ‌از گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍‍ان‍ور‌ي‌ ب‍وم‍‍ي‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ و ب‍رخ‍‍ي‌ ‌از گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ س‍‍اي‍ر ن‍ق‍‍اط ج‍‍ه‍‍ان‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د.

‌ان‍و‌ا‌ع‌ پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ م‍‍ه‍‍اج‍ر ‌آب‍ز‌ي‌ م‍ث‍ل‌ ‌اردک‌ س‍رس‍ف‍ي‍د، درن‍‍ا‌ي‌ طن‍‍از، ق‍و‌ي‌ ف‍ري‍‍ادک‍ش‌ ، ف‍لام‍ي‍ن‍گ‍و، پ‍ل‍ي‍ک‍‍ان‌ س‍ف‍ي‍د ،‌آن‍ق‍وت‌ و ف‍ي‍ل‍وش‌ و ‌غ‍ي‍ره‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ زي‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آب‍‍ي‌ و ت‍‍الاب‍‍ي‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ در س‍ه‌ ‌غ‍رف‍ه‌ و ف‍ض‍‍ا‌ي‌ ‌آز‌اد م‍وزه‌ گ‍رد ‌آور‌ي‌ و ب‍ه‌ ن‍م‍‍اي‍ش‌ گ‍ذ‌اش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌غ‍رف‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ‌ان‍و‌ا‌ع‌ م‍‍اک‍ي‍‍ان‌ س‍‍ان‍‍ان‌ ‌آذرب‍‍اي‍ج‍‍ان‌ ش‍رق‍‍ي‌ م‍ث‍ل‌ ق‍رق‍‍اول‌ ‌ارس‍ب‍‍ار‌ان‌ ، س‍ي‍‍اه‌ خ‍روس‌ ق‍ف‍ق‍‍از‌ي‌ ،ک‍ب‍ک‌ ،ک‍ب‍ک‌ چ‍ي‍ل‌ و در‌اج‌ ،در م‍‍ع‍رض‌ دي‍د ب‍‍ازدي‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان ‌ ق‍ر‌ار د‌ارد.

‌ان‍و‌ا‌ع‌ پ‍رن‍دگ‍‍ان‌ ش‍ک‍‍ار‌ي‌ م‍ث‍ل‌ طرلان‌ ،ب‍ح‍ر‌ي‌ ،ب‍‍الاب‍‍ان‌ و ‌ع‍ق‍‍اب‌ طلاي‍‍ي‌ و ‌ان‍و‌ا‌ع‌ ج‍‍غ‍د‌ه‍‍ا ف‍ض‍‍ا‌ي‌ س‍ه‌ ‌غ‍رف‍ه‌ و ب‍‍الا‌ي‌ ب‍رخ‍‍ي‌ ‌از ‌غ‍رف‍ه‌ ‌ه‍‍ا ر‌ا ت‍زئ‍ي‍ن‌ ن‍م‍وده‌ ‌اس‍ت‌ .

ن‍م‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌از پ‍س‍ت‍‍ان‍د‌ار‌ان‌ ب‍زرگ‌ ج‍ث‍ه‌ ‌ع‍ل‍ف‍خ‍و‌ار ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ م‍‍ان‍ن‍د ق‍وچ‌ ‌ال‍ب‍رز‌ي‌ ، ق‍وچ‌ ‌اوري‍‍ال‌ ،ق‍وچ‌ ‌ارم‍ن‍‍ي‌ و ب‍ز وح‍ش‍‍ي‌ (پ‍‍ازن‌ ) و م‍‍ار‌ال‌ (گ‍وزن‌ ق‍رم‍ز)‌از ج‍م‍ل‍ه‌ دي‍گ‍ر گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍‍ان‍ور‌ي‌ پ‍س‍ت‍‍ان‍د‌ار در م‍وزه‌ م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍ن‍د.

خ‍رس‌ ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ي‌ ،‌ان‍و‌ا‌ع‌ گ‍رب‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ وح‍ش‍‍ي‌ ،گ‍ورک‍ن‌ ،گ‍رگ‌ ،روب‍‍اه‌ ،گ‍ر‌از ،ش‍‍غ‍‍ال‌ و ک‍ف‍ت‍‍ار ‌از س‍‍اي‍ر گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍‍ان‍ور‌ي‌ گ‍وش‍ت‍خ‍و‌ار در م‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ت‍ب‍ري‍ز م‍‍ي‌ - ب‍‍اش‍ن‍د.

گ‍ون‍ه‌ ‌غ‍ي‍ر ب‍وم‍‍ي‌ م‍‍ه‍‍اج‍م‌ م‍ث‍ل‌ ن‍وت‍ري‍‍ا ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ و‌ارد ش‍ده‌ و گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍‍ارج‍‍ي‌ دي‍گ‍ر ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍وس‌ (ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ گ‍وزن‌ ) گ‍وزن‌ ک‍‍اري‍ب‍و ،ش‍‍ام‍و‌ا، ق‍وچ‌ م‍‍ارک‍وپ‍ول‍و (ب‍زرگ‍ت‍ري‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ق‍وچ‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ وح‍ش‍‍ي‌ ) ق‍وچ‌ ب‍رف‍‍ي‌ ،ق‍وچ‌ ب‍رب‍ر‌ي‌ ،ش‍ي‍ر ‌آف‍ري‍ق‍‍اي‍‍ي‌ ،گ‍ورخ‍ر ‌آف‍ري‍ق‍‍اي‍‍ي‌ و گ‍ن‍و ‌از گ‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍وج‍ود م‍وزه‌ ت‍ب‍ري‍ز ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

دو ‌غ‍رف‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍‍ار‌ه‍‍ا و س‍‍اي‍ر خ‍زن‍دگ‍‍ان‌ ک‍ش‍ور ش‍‍ام‍ل‌ ب‍زم‍ج‍ه‌ ب‍ي‍‍اب‍‍ان‍‍ي‌ ، ‌اگ‍‍ام‍‍ا‌ي‌ ق‍ف‍ق‍‍از‌ي‌ ،‌اف‍‍ع‍‍ي‌ ‌ال‍ب‍رز‌ي‌ ،‌اف‍‍ع‍‍ي‌ زن‍ج‍‍ان‍‍ي‌ و گ‍رزه‌ م‍‍ار در م‍وزه‌ ت‍‍اري‍خ‌ طب‍ي‍‍ع‍‍ي‌ ‌آذرب‍‍اي‍ج‍‍ان‌ ش‍رق‍‍ي‌ م‍ح‍‍اف‍ظت‌ م‍‍ي‌ ش‍ون‍د.

kodiak آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
موزه, موزه های ایران, موزه تبریز, طبیعت, طبیعت و توریسم, طبیعت گردی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است